Πίνακας των απόλυτων και τακτικών αριθμητικών

Αραβικά
ψηφία
Λατινικοί αριθμοί
Ελληνικοί Αριθμοί
Απόλυτα αριθμητικά
Τακτικά αριθμητικά
1 Ι α” ένας, μία – μια, ένα πρώτος
2 ΙΙ β” δυο, δύο δεύτερος
3 ΙΙΙ γ” τρεις, τρία τρίτος
4 ΙV δ” τέσσερεις, τέσσερα τέταρτος
5 V ε” πέντε πέμπτος
6 VI στ” / ς” έξι έκτος
7 VII ζ” εφτά (επτά) έβδομος
8 VIII η” οχτώ (οκτώ) όγδοος
9 IX θ” εννέα, εννιά ένατος
10 X ι” δέκα δέκατος
11 XI ια” έντεκα ενδέκατος (εντέκατος)
12 XII ιβ” δώδεκα δωδέκατος
13 XIII ιγ” δεκατρία δεκατρείς δέκατος τρίτος
14 XIV ιδ” δεκατέσσερα – δεκατέσσερεις δέκατος τέταρτος
15 XV ιε” δεκαπέντε δέκατος πέμπτος
16 XVI ιστ” / ις” δεκαέξι (δεκάξι) δέκατος έκτος
17 XVII ιζ” δεκαεπτά / δεκαεφτά δέκατος έβδομος
18 XVIII ιη” δεκαοκτώ / δεκαοχτώ δέκατος όγδοος
19 XIX ιθ” δεκαεννέα / δεκαεννιά δέκατος ένατος
20 XX κ” είκοσι εικοστός
21 XXI κα” είκοσι ένα, είκοσι μία εικοστός πρώτος
22 XXII κβ” είκοσι δύο εικοστός δεύτερος
23 XXIII κγ” είκοσι τρεις , είκοσι τρία εικοστός τρίτος
24 XXIV κδ” είκοσι τέσσερεις , είκοσι τέσσερα εικοστός τέταρτος
25 XXV κε” είκοσι πέντε εικοστός πέμπτος
29 XXIX κθ” είκοσι εννέα / είκοσι εννιά εικοστός ένατος
30 XXX λ” τριάντα τριακοστός
40 XL μ” σαράντα τεσσαρακοστός
50 L ν” πενήντα πεντηκοστός
60 LX ξ” εξήντα εξηκοστός
70 LXX ο” εβδομήντα εβδομηκοστός
80 LXXX π” ογδόντα ογδοηκοστός
90 XC ενενήντα ενενηκοστός
99 XCIX

θ”
ενενήντα εννέα /εννιά ενενηκοστός ένατος
100 C ρ” εκατό εκατοστός
101 CI ρα” εκατόν ένα εκατοστός πρώτος
102 CII ρβ” εκατό δύο εκατοστός δεύτερος
111 CXI ρια” εκατόν έντεκα εκατοστός ενδέκατος
150 CL ρν” εκατόν πενήντα εκατοστός πεντηκοστός
200 CC σ” διακόσιοι, -ες, -α διακοσιοστός
300 CCC τ” τριακόσιοι, -ες, -α τριακοσιοστός
400 CD υ” τετρακόσιοι, -ες, -α τετρακοσιοστός
500 D φ” πεντακόσιοι, -ες, -α πεντακοσιοστός
600 DC χ” εξακόσιοι, -ες, -α εξακοσιοστός
700 DCC ψ” εφτακόσιοι, -ες, -α ή επτακόσιοι -ες -α εφ(π)τακοσιοστός
800 DCCC ω” οχ(κ)τακόσιοι, -ες, -ια οχ(κ)τακοσιοστός
900 CM εννιακόσιοι, -ες, -α εννιακοσιοστός
1.000 M χίλιοι, -ες, -α χιλιοστός
1001 MI ,αα” χίλιοι ένας – χίλιες μία – χίλια ένα χιλιοστός πρώτος
1101 MCI ,αρα” χίλιοι εκατόν ένας – χίλιες εκατόν μία – χίλια εκατόν ένα χιλιοστός εκατοστός πρώτος
2.000 MM δύο χιλιάδες δισχιλιοστός
10.000 _
X
δέκα χιλιάδες δεκακισχιλιοστός
100.000 _
C
εκατό χιλιάδες εκατοντακισχιλιοστός
1.000.000 ένα εκατομμύριο εκατομμυριοστός
1.000.000.000 ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμυριοστός