Πίνακας μετατροπής

Πληκτρολόγησε ένα αριθμό από το 1 έως και το 3999 :


Η απάντηση είναι :

Θυμίζουμε ότι ισχύει :>
  Ι = 1>
V = 5>
X = 10>
L = 50>
C= 100>
D = 500>
M=1000>

Το Ρωμαϊκό σύστημα αναπαράστασης αριθμών (λατινικοί αριθμοί), ήταν ευρέως διαδεδομένο στην Αρχαία Ρώμη, όμως επιβιώνει ακόμη και στις μέρες μας. Είναι ένα σύστημα που απεικονίζει τους αριθμούς με συνδυασμούς γραμμάτων του λατινικού αλφάβητου που ανάλογα με τη διάταξη τους , προστίθενται ή αφαιρούνται. Στην αρχική του μορφή περιελάμβανε 5 γράμματα (I, V, X, L και C).

Οι κανόνες αναπαράστασης έχουν ως εξής:

  • Όταν έχουμε δύο ή τρία ίδια γράμματα στη σειρά τότε οι αξίες των γραμμάτων προστίθενται: II=2, CC=200, III=3, XXX=30,.
  • Όταν έχουμε δύο γράμματα στη σειρά, και το γράμμα που βρίσκεται στα δεξιά είναι μικρότερης αξίας από το γράμμα που βρίσκεται αριστερά τότε προστίθενται οι αξίες των γραμμάτων: VI=6, XI=11, DC=600, XV=15
  • Όταν έχουμε δύο γράμματα στη σειρά και το γράμμα που βρίσκεται στα δεξιά είναι μεγαλύτερης αξίας ή το γράμμα στα αριστερά μικρότερης αξίας τότε αφαιρούνται: IV=4, IX=9, CD=400.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Αραβικά
ψηφία
Λατινικοί αριθμοί
Ελληνικοί Αριθμοί
1 Ι α”
2 ΙΙ β”
3 ΙΙΙ γ”
4 ΙV δ”
5 V ε”
6 VI στ” / ς”
7 VII ζ”
8 VIII η”
9 IX θ”
10 X ι”
11 XI ια”
12 XII ιβ”
13 XIII ιγ”
14 XIV ιδ”
15 XV ιε”
16 XVI ιστ” / ις”
17 XVII ιζ”
18 XVIII ιη”
19 XIX ιθ”
20 XX κ”
21 XXI κα”
22 XXII κβ”
23 XXIII κγ”
24 XXIV κδ”
25 XXV κε”
29 XXIX κθ”
30 XXX λ”
40 XL μ”
50 L ν”
60 LX ξ”
70 LXX ο”
80 LXXX π”
90 XC
99 XCIX θ”
100 C ρ”
101 CI ρα”
102 CII ρβ”
111 CXI ρια”
150 CL ρν”
200 CC σ”
300 CCC τ”
400 CD υ”
500 D φ”
600 DC χ”
700 DCC ψ”
800 DCCC ω”
900 CM
1.000 M
1001 MI ,αα”
1101 MCI ,αρα”
2.000 MM
10.000 _
X
100.000 _
C
1.000.000
1.000.000.000