Μήνας Τρίμηνο Εξάμηνο Ετος
Επιτόκιο
Δάνειο
Ετη πληρωμής
Δόσεις πλήθος
Επιτόκιο δόσης
Συντελεστής
ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
Ετος πληρωμές
Συν.Πληρωμές δανείου
Τόκοι έως εξόφληση

Πίνακας υπολογισμού δόσεων (δραχμές)
  Μήνας Τρίμηνο Εξάμηνο Ετος
Επιτόκιο
Δάνειο
ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
Ετος πληρωμές
Συν.Πληρωμές δανείου
Τόκοι έως εξόφληση