Σημείωση : Συμπληρώστε μόνο τα 3 πεδία με το ανάλογο χρώμα

.

Θεωρούμε : Υπόθεση εργασίας ότι το επιτόκιο δεν θα μεταβληθεί κατά την διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου (για να μπορούμε να εξάγουμε συνολικούς τόκους και ποσό πληρωμής)

Πίνακας υπολογισμού δόσεων (ευρώ)
 
ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΤΟΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΔΑΝΕΙΟ

ΔΟΣΕΙΣ
ΕΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πίνακας υπολογισμού δόσεων (δραχμές)
(αυτόματη συμπλήρωση)
ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΤΟΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΔΑΝΕΙΟ
ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ