Μενού
Αρχική / Άρθρα / Τράπεζες - Δάνεια / Οδηγίες και συστάσεις του Τραπεζικού Μεσολαβητή

Οδηγίες και συστάσεις του Τραπεζικού Μεσολαβητή

ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Για τους συναλλασσόμενους παρέχονται οι ακόλουθες πρακτικές οδηγίες ορθής χρήσης τραπεζικών καρτών:

 • Πριν από την  κατάρτιση της σύμβασης, ο συναλλασσόμενος πρέπει να διαβάζει με προσοχή τους όρους της σύμβασης που προτίθεται να υπογράψει, προκειμένου να συνειδητοποιήσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις αλλά και να είναι σε θέση να ασκεί τα δικαιώματά του.

 • Μόλις ο κάτοχος παραλάβει την κάρτα του, πρέπει να θέσει την υπογραφή του στο πίσω μέρος, ώστε να μη διευκολυνθεί ενδεχόμενη παράνομη χρήση της.

 • Ο κάτοχος πρέπει να κάνει τις αγορές του υπολογίζοντας τις πραγματικές οικονομικές του δυνατότητες.

 • Ο κάτοχος δεν πρέπει ποτέ να παραχωρεί την κάρτα του σε κανένα. Η χρήση της κάρτας είναι αυστηρά προσωπική.

 • Ο κάτοχος θα πρέπει να διευκολύνει τον εντεταλμένο υπάλληλο της επιχείρησης, επιδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας.

 • Οι λογαριασμοί των καρτών θα πρέπει να πληρώνονται εγκαίρως και τα οφειλόμενα ελάχιστα ποσά να καταβάλλονται εις ολόκληρο. Κάθε αιτιολογημένη αδυναμία ανταπόκρισης στις οικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να γνωστοποιείται στην Τράπεζα.

 • Αποδείξεις πωλήσεων ή αποδείξεις από τα ΑΤΜ και εκκαθαριστικά σημειώματα θα πρέπει να εξετάζονται σχολαστικά και να αντιπαραβάλλονται. Κάθε αδικαιολόγητη ή ακατανόητη χρέωση και οποιοδήποτε άλλο ανορθόδοξο στοιχείο πρέπει να τίθενται υπόψη της Τράπεζας άμεσα προς διερεύνηση και διευθέτηση.

 • Η κάρτα πρέπει να φυλάσσεται με επιμέλεια σε ασφαλές μέρος και κατά τις μετακινήσεις.

 • Ο κάτοχος δεν πρέπει σε καμιά απολύτως περίπτωση και σε κανέναν, ακόμη και λόγω δεσμού συγγένειας, να αποκαλύπτει το μυστικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN). Κάθε γνωστοποίηση σε τρίτον πρέπει να οδηγεί σε αλλαγή του αριθμού με επιμέλεια του κατόχου ή με προσφυγή στην Τράπεζα..

 • Ο κάτοχος δεν πρέπει να γράφει ποτέ σε κανένα αντικείμενο που τηρεί μαζί με την κάρτα, τον παραπάνω αριθμό ούτε ως έχει ούτε κωδικοποιημένο.

 • Ο κάτοχος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον αριθμό της κάρτας για συναλλαγές από απόσταση (τηλέφωνο, fax, διαδίκτυο) χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρος για την ασφάλεια τους (εντεταλμένο όργανο ως παραλήπτης, συστήματα ασφαλείας ηλεκτρονικών συναλλαγών).

 • Ο κάτοχος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερεί να αναφέρει την απώλεια ή την κλοπή της κάρτας του στην τράπεζα από την οποία εκδόθηκε, προς αποτροπή παράνομης χρήσης. Ενδείκνυται η καταχώρηση του αριθμού τηλεφώνου της αρμόδιας για την ακύρωση Υπηρεσίας, σε σημείο ανά πάσα στιγμή προσιτό.

 • Χειριστείτε την κάρτα σας όπως και τα μετρητά. Ελέγχετε συχνά ότι η κάρτα βρίσκεται στο πορτοφόλι σας.

Ειδικότερα για τις συναλλαγές σε Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές συστήνεται:

 • Χειριστείτε την κάρτα σας όπως και τα μετρητά. Ελέγχετε συχνά ότι η κάρτα βρίσκεται στο πορτοφόλι σας.

 • Αποστηθίστε τον Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN) και σε κάθε περίπτωση μην τον σημειώνετε με οποιονδήποτε τρόπο σε μέσο που μπορεί να συνδυαστεί με την κάρτα.

 • Η κάρτα σε συνδυασμό με το PIN είναι μετρητά.

 • Προσέχετε κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Αν υπάρχει επόμενος πελάτης βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σε απόσταση ασφαλείας ώστε να μην μπορεί να αντιληφθεί τι πληκτρολογείτε. Αν προηγείται άλλος συναλλασσόμενος, φροντίστε να διατηρείτε λογική απόσταση απ’ αυτόν. Χρησιμοποιείστε το σώμα σας με τρόπο ώστε να μην φαίνεται η συναλλαγή.

 • Μην ανακοινώνετε το PIN σε τρίτα πρόσωπα ακόμα και συγγενείς και ποτέ μην επιλέγετε PIN που μπορεί να προβλεφθεί (ημερομηνία γέννησης, αριθμός αυτοκινήτου κ.ο.κ.).

 • Αλλάζετε συχνά το PIN σας.

 • Μην γνωστοποιείτε το PIN σε πρόσωπα τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο επιδιώκουν να σας αποσπάσουν αυτή την πληροφορία, ισχυριζόμενοι ότι είναι υπάλληλοι τραπεζών ή άλλων φορέων ή αρχών. Οι Τράπεζας δεν έχουν αναθέσει σε υπαλλήλους τους ή τρίτους ποτέ τέτοια καθήκοντα.

 • Κάνετε οι ίδιοι τις συναλλαγές σας. Μην επιτρέπετε να σας βοηθήσουν τη στιγμή της συναλλαγής, δίνοντας κάρτα ή και Κωδικό.

 • Όταν πληκτρολογείτε το PIN καλύπτετε πάντα το χέρι σας με το άλλο χέρι ή κάποιο έγγραφο ή αντικείμενο, αποφεύγοντας έτσι να δουν το PIN σας. Σε κάθε περίπτωση, η πληκτρολόγηση του μυστικού αριθμού σε ΑΤΜ δεν θα πρέπει να γίνεται παρουσία τρίτων.

 • Αν η κάρτα σας παρακρατηθεί απ’ την ΑΤΜ, βεβαιωθείτε γι’ αυτό, και επικοινωνήστε άμεσα με την Τράπεζα. Ομοίως ο κάτοχος θα πρέπει να επικοινωνεί επιτόπου και να ενημερώνει την Τράπεζα για κάθε απρόοπτο κατά τις συναλλαγές του με ΑΤΜ.

 • Αν χάσετε ή σας κλέψουν την κάρτα σας δηλώστε αμέσως την απώλεια ή την κλοπή στην Τράπεζα και μόνο στα τηλέφωνα που εμφανίζονται στις οθόνες των ΑΤΜ’ ς.

ΔΑΝΕΙΑ

Στους συναλλασσόμενους-δανειολήπτες συστήνεται:

 • Να προχωρούν σε έρευνα της αγοράς για να επιλέξουν την Τράπεζα που προσφέρει τους ευνοϊκότερους για την περίπτωσή τους, όρους.

 • Να μελετούν με προσοχή τους όρους των συμβάσεων πριν τις υπογράψουν.

 • Να μην διστάζουν να ερωτούν για διευκρινίσεις επί των σημείων που δεν τους είναι κατανοητά.

 • Να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να συνεργάζονται με τις Τράπεζες τόσο κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, παρέχοντας με ειλικρίνεια τα στοιχεία που τους ζητούνται, όσο και όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων.

 • Ειδικότερα στην περίπτωση καταναλωτικών δανείων, να εκτιμούν τις πραγματικές τους ανάγκες και να μην παρασύρονται από διαφημίσεις που δημιουργούν εικονικές ανάγκες συνδυασμένες με ευκολίες δανεισμού.

 • Να συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο συνολικό κόστος της όλης διάρκειας των δανείων και όχι μόνο στην προσφορά της αρχικής άτοκης ή με μειωμένο επιτόκιο περιόδου.

 • Να αποφεύγουν τη λήψη νέων δανείων για να αντιμετωπίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγουμένων, που οδηγεί κατά κανόνα σε υπερχρέωση.

 • Να συνεργάζονται με τις Τράπεζες και να τις ενημερώνουν για όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν στην εξυπηρέτηση των δανείων τους και να ζητούν ρύθμιση στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.

Στους εγγυητές συστήνεται να ενημερώνονται ειδικά για την έκταση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν και να επιδιώκουν να πληροφορούνται για την πορεία εξόφλησης των δανείων που έχουν εγγυηθεί.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Στους συναλλασσόμενους για καταθέσεις και επενδύσεις με πράξεις επί κινητών αξιών συστήνεται:

 • Να μελετούν προσεκτικά τους όρους των αιτήσεων-συμβάσεων πριν τις υπογράψουν.

 • Να συμβουλεύονται τον τιμοκατάλογο (πίνακα εφόδων και προμηθειών) με τις επιβαρύνσεις κατά συναλλαγή, που είναι αναρτημένος σε κάθε κατάστημα.

 • Να ερωτούν τους υπαλλήλους για διευκρινίσεις επί των σημείων που δεν κατανοούν.

 • Να ερωτούν αναλυτικά για το είδος της επένδυσης, σε κάθε περίπτωση προϊόντος, για το οποίο το επιτόκιο που προσφέρει μια Τράπεζα στους επενδυτές της είναι υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθετικού λογαριασμού (ταμιευτηρίου ή προθεσμίας) και ως εκ τούτου ιδιαίτερα δελεαστικό. Συνήθως, τα τραπεζικά αυτά προϊόντα είναι μικτά καταθετικά προϊόντα τα οποία συνδυάζουν τοποθέτηση ενός ποσοστού του κεφαλαίου σε προθεσμιακή κατάθεση και του υπολοίπου σε αμοιβαία κεφάλαια η απόδοση των οποίων δεν είναι εγγυημένη.

Πηγές

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ – BANKING OMBUDSMAN


Αφήστε μια απάντηση