Μενού
Αρχική / Άρθρα / Ελληνομάθεια.gr / Πίνακας των απόλυτων και τακτικών αριθμητικών

Πίνακας των απόλυτων και τακτικών αριθμητικών

Πίνακας των απόλυτων και τακτικών αριθμητικών

Αραβικά
ψηφία
Λατινικοί αριθμοί
Ελληνικοί Αριθμοί
Απόλυτα αριθμητικά
Τακτικά αριθμητικά
1Ια’ένας, μία – μια, έναπρώτος
2ΙΙβ’δυο, δύοδεύτερος
3ΙΙΙγ’τρεις, τρίατρίτος
4ΙVδ’τέσσερεις, τέσσερατέταρτος
5Vε’πέντεπέμπτος
6VIστ’ / ς’έξιέκτος
7VIIζ’εφτά (επτά)έβδομος
8VIIIη’οχτώ (οκτώ)όγδοος
9IXθ’εννέα, εννιάένατος
10Xι’δέκαδέκατος
11XIια’έντεκαενδέκατος (εντέκατος)
12XIIιβ’δώδεκαδωδέκατος
13XIIIιγ’δεκατρία δεκατρείςδέκατος τρίτος
14XIVιδ’δεκατέσσερα – δεκατέσσερειςδέκατος τέταρτος
15XVιε’δεκαπέντεδέκατος πέμπτος
16XVIιστ’ / ις’δεκαέξι (δεκάξι)δέκατος έκτος
17XVIIιζ’δεκαεπτά / δεκαεφτάδέκατος έβδομος
18XVIIIιη’δεκαοκτώ / δεκαοχτώδέκατος όγδοος
19XIXιθ’δεκαεννέα / δεκαεννιάδέκατος ένατος
20XXκ’είκοσιεικοστός
21XXIκα’είκοσι ένα, είκοσι μίαεικοστός πρώτος
22XXIIκβ’είκοσι δύοεικοστός δεύτερος
23XXIIIκγ’είκοσι τρεις , είκοσι τρίαεικοστός τρίτος
24XXIVκδ’είκοσι τέσσερεις , είκοσι τέσσεραεικοστός τέταρτος
25XXVκε’είκοσι πέντεεικοστός πέμπτος
29XXIXκθ’είκοσι εννέα / είκοσι εννιάεικοστός ένατος
30XXXλ’τριάντατριακοστός
40XLμ’σαράντατεσσαρακοστός
50Lν’πενήνταπεντηκοστός
60LXξ’εξήνταεξηκοστός
70LXXο’εβδομήνταεβδομηκοστός
80LXXXπ’ογδόνταογδοηκοστός
90XCενενήνταενενηκοστός
99XCIX

θ’
ενενήντα εννέα /εννιάενενηκοστός ένατος
100Cρ’εκατόεκατοστός
101CIρα’εκατόν έναεκατοστός πρώτος
102CIIρβ’εκατό δύοεκατοστός δεύτερος
111CXIρια’εκατόν έντεκαεκατοστός ενδέκατος
150CLρν’εκατόν πενήνταεκατοστός πεντηκοστός
200CCσ’διακόσιοι, -ες, -αδιακοσιοστός
300CCCτ’τριακόσιοι, -ες, -ατριακοσιοστός
400CDυ’τετρακόσιοι, -ες, -ατετρακοσιοστός
500Dφ’πεντακόσιοι, -ες, -απεντακοσιοστός
600DCχ’εξακόσιοι, -ες, -αεξακοσιοστός
700DCCψ’εφτακόσιοι, -ες, -α ή επτακόσιοι -ες -αεφ(π)τακοσιοστός
800DCCCω’οχ(κ)τακόσιοι, -ες, -ιαοχ(κ)τακοσιοστός
900CMεννιακόσιοι, -ες, -αεννιακοσιοστός
1.000Mχίλιοι, -ες, -αχιλιοστός
1001MI,αα’χίλιοι ένας – χίλιες μία – χίλια έναχιλιοστός πρώτος
1101MCI,αρα’χίλιοι εκατόν ένας – χίλιες εκατόν μία – χίλια εκατόν έναχιλιοστός εκατοστός πρώτος
2.000MMδύο χιλιάδεςδισχιλιοστός
10.000_
X
δέκα χιλιάδεςδεκακισχιλιοστός
100.000_
C
εκατό χιλιάδεςεκατοντακισχιλιοστός
1.000.000ένα εκατομμύριοεκατομμυριοστός
1.000.000.000ένα δισεκατομμύριοδισεκατομμυριοστός

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr