Μενού
Αρχική / Άρθρα / Save Money / Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος ΔΕΗ (Οικιακό)

Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος ΔΕΗ (Οικιακό)

Mέχρι τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι του μειωμένου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος (άνεργοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, άτομα με χαμηλό εισόδημα) για το 2012. Όσοι λαμβάνουν ήδη το ΚΟΤ δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέες αιτήσεις.

Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας του οποίου η τιμή είναι έως 20% ή 30% χαμηλότερη από το σημερινό Οικιακό τιμολόγιο και εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών αποκλειστικά για την κατανάλωση της κυρίας κατοικίας τους. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιες είναι παροχές για τους ενταγμένους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος, για τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται στο έτος αυτό.
Οι καταναλωτές λαμβάνουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κάθε τετράμηνο του έτους που έχουν ενταχθεί για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης μέχρι τις 800 kWh εφόσον η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση τους είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη από το όριο κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία τους. Εάν για κάποιο τετράμηνο του έτους ένταξης δεν πληρείται η προϋπόθεση αυτή, δεν θα εφαρμόζεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, αλλά για τη συνολική κατανάλωση του συγκεκριμένου τετραμήνου θα εφαρμόζεται το ισχύον κάθε φορά οικιακό τιμολόγιο. Για τον καθορισμό του ορίου κατανάλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυχτερινού τιμολογίου.
Η κατανάλωση πέραν των 800 kWh και μέχρι το όριο κατανάλωσης κάθε κατηγορίας, τιμολογείται με βάση το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο.

Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Για να ενταχθεί ένας καταναλωτής για ένα έτος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα πρέπει να :
Έχει λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας του στο όνομά του ή στο όνομα της/του συζύγου του/της. Αν δεν έχει θα πρέπει να προχωρήσει πριν την υποβολή της αίτησης στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά του λογαριασμού στο όνομά του ή στο όνομα της/του συζύγου του/της .
Πληροί τις προϋποθέσεις μίας από τις παρακάτω τέσσερεις κατηγορίες καταναλωτών με βάση την εκκαθαρισμένη κατά το προηγούμενο έτος φορολογική του δήλωση.
Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης τους είναι οι 1400 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους είναι μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι οι 1600 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : Όσοι είναι άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι οι 1400 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : Όσοι είναι άτομα με αναπηρία ≥67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία ≥67% με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο που προβλέπεται για την κατηγορία Β, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία 67% και άνω που δηλώνονται. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι οι 1600 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Ποιες οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η παροχή ρεύματος αφορά την κύρια κατοικία
 • Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων.

Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 kWh, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη ή ίση με 1.400 kWh. Το τμήμα της κατανάλωσης
πάνω από τις 800 kWh και μέχρι τις 1.400 kWh τιμολογείται με το εκάστοτε ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών η τιμολόγηση της συνολικής κατανάλωσης
γίνεται με το υφιστάμενο οικιακό τιμολόγιο που
ισχύει σήμερα.

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟI

Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η παροχή ρεύματος αφορά την κύρια κατοικία
 • Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
 • Ο αιτών είναι τρίτεκνος με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων.

Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 kWh, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη ή ίση με 1.600 kWh. Το τμήμα της κατανάλωσης
πάνω από τις 800 kWh και μέχρι τις 1.600 kWh τιμολογείται με το εκάστοτε ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών η τιμολόγηση της συνολικής κατανάλωσης γίνεται
με το υφιστάμενο οικιακό τιμολόγιο που ισχύει σήμερα.

3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία
 • Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
 • Ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω
 • To ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία (67% και άνω) που δηλώνονται.

Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 kWh, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη ή ίση με 1.600 kWh. Το τμήμα της κατανάλωσης πάνω από τις 800 kWh και μέχρι τις 1.600 kWh τιμολογείται με το εκάστοτε ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών η τιμολόγηση της συνολικής κατανάλωσης
γίνεται με το υφιστάμενο οικιακό τιμολόγιο που ισχύει σήμερα.

4. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η παροχή ρεύματος αφορά την κύρια κατοικία,
 • Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
 • Ο αιτών είναι άνεργος για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες στις 30/11/2010 με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των μισθωτών-συνταξιούχων (δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που αφορά το διάστημα που προηγήθηκε την περίοδο ανεργίας).

Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 kWh, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη ή ίση με 1.400 kWh. Το τμήμα της κατανάλωσης
πάνω από τις 800 kWh και μέχρι τις 1.400 kWh τιμολογείται με το εκάστοτε ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών η τιμολόγηση της κατανάλωσης
γίνεται με το υφιστάμενο οικιακό τιμολόγιο που ισχύει σήμερα.

Είμαι δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, αλλά η παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας μου δεν είναι στο όνομά μου, τι πρέπει να κάνω;

Για τις περιπτώσεις συζύγων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση δεν απαιτείται αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό ρεύματος από τον ένα σύζυγο στον άλλο, ανεξαρτήτως ποιος από τους δύο είναι ο δικαιούχος.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο,
πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προβείτε σε αλλαγή ονόματος των λογαριασμών ρεύματος
της κύριας κατοικίας σας, έτσι ώστε αυτοί να εκδίδονται στο όνομά σας
. Στην περίπτωση που είστε πελάτης του
προμηθευτή ΔΕΗ, τότε μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο να επισκεφτεί οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ
για την υπογραφή νέου συμβολαίου στο όνομά σας και να έχετε μαζί σας:

 • Έναν παλαιότερο λογαριασμό ή να ξέρετε τον αριθμό της παροχής της οικίας σας
 • Την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας και του/της συζύγου σας (από δημόσιο έγγραφο)

Δεν απαιτείται η προσκόμιση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτης (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου,
ακόμα και αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).

Αναφορικά με την προκαταβολή έναντι κατανάλωσης διευκρινίζεται ότι:

 • Στην περίπτωση αλλαγής ονόματος στο λογαριασμό μεταξύ μελών της ιδίας οικογένειας, θα μεταφέρεται η προκαταβολή από τον προηγούμενο στο νέο πελάτη χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/86) στην οποία θα αποδεικνύεται η σχέση συγγενείας και το μόνιμο της κατοικίας.
 • Στις περιπτώσεις που απαιτείται προκαταβολή, αυτή δεν θα καταβάλλεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Επιπλέον το ύψος αυτής δεν θα ξεπερνά τα 20€ και θα επιμερίζεται σε 6 ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωση τους στους επόμενους λογαριασμούς

Όταν δύο άτομα κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, σε ποιο όνομα πρέπει να εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος;

Μεταξύ συζύγων που κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δύο άτομα, οπότε, ο λογαριασμός ρεύματος μπορεί να εκδίδεται σε οποιοδήποτε από τα δυο ονόματα.

Που μπορώ να καταθέσω αίτηση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται :

 • Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ (Διαχειριστής Δικτύου ή Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) στο www.dei.gr. Αποτελεί τον ποιο εύκολο τρόπο για την αποφυγή καθυστερήσεων, ουρών αναμονής κλπ.
 • Τηλεφωνικά στο 210-9298000 (αστική χρέωση) για τους πελάτες του Προμηθευτή ΔΕΗ
  i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7πμ-10μμ
  ii. Σάββατο : 7πμ- 3μμ
 • Μέσω των ΚΕΠ

Στα Καταστήματα της ΔΕΗ γίνεται μόνον διανομή ενημερωτικού εντύπου σχετικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και παρέχονται σχετικές πληροφορίες. Πληροφορίες παρέχονται επίσης και στο τηλέφωνο 210-9298000
(αστική χρέωση).

Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Η υποβολή των αιτήσεων για το έτος 2011 είχε γίνει από 1.10.2010 και μέχρι 31.03.2011. Αιτήσεις θα υποβάλλονται και μετά το ανωτέρω διάστημα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011. Καθώς όμως το
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για το έτος 2010, θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους
μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Ειδικά για τους ανέργους, στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μετά την παρέλευση του παραπάνω
χρονικού διαστήματος πρέπει να έχουν συμπληρώσει 12 συνεχείς μήνες ανεργίας την τελευταία εργάσιμη
μέρα του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.

Τι πρέπει να γνωρίζω για να μπορέσω να καταθέσω αίτηση χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητο:

 1. να έχετε έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος στο όνομα σας
 2. να γνωρίζετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (αναγράφονται στο δεύτερο φύλλο του λογαριασμού ρεύματος)
 3. να γνωρίζετε τα στοιχεία κύριας κατοικίας σας (ακριβή διεύθυνση ακινήτου)
 4. να γνωρίζετε τα προσωπικά στοιχεία σας
  – αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου
  – ΑΦΜ και ΑΦΜ συζύγου (εφόσον είναι έγγαμος)

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα μου χορηγηθεί απευθείας μετά την υποβολή της αίτησης;

Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν χορηγείται απευθείας μετά την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση προωθείται
από τους Διαχειριστές του Δικτύου στους αρμόδιους φορείς (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) για έλεγχο στοιχείων.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων, οι αρμόδιοι φορείς θα ενημερώνουν τους Διαχειριστές
Δικτύου εάν οι αιτούντες πληρούν ή μη τις σχετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Στη συνέχεια οι Διαχειριστές του Δικτύου θα ενημερώνουν τους Προμηθευτές για την έναρξη χορήγησης ή μη του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Από πότε θα έχει εφαρμογή το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο στους λογαριασμούς ρεύματος της οικίας;

Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ξεκινά από 1.1.2011, εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των
στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ). Συνεπώς θα έχει εφαρμογή στους εκκαθαριστικούς
λογαριασμούς που θα εκδοθούν από 1.1.2011 για το σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, ανεξάρτητα
δηλ. εάν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός αφορά και διάστημα πριν την 1.1.2011.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται ανεξάρτητα του συνολικού ύψους 4μηνιαίας κατανάλωσής μου;

Όχι. Ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας υπάρχει συγκεκριμένο όριο στο ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσης για να
δικαιούστε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.
Τα όρια αυτά εμφανίζονται αναλυτικά στις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ανά κατηγορία.

Έχω νυχτερινό τιμολόγιο. Για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της 4μηνιαίας κατανάλωσης (ημερήσια & νυχτερινή);

Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται μόνον στην ημερήσια κατανάλωση και ως εκ τούτου
δεν λαμβάνεται υπόψη η νυχτερινή σας κατανάλωση στο ανώτατο όριο 4μηνιαίας κατανάλωσής σας ανά ευπαθή ομάδα.

Τι θα συμβεί εάν σε ένα τετράμηνο υπερβώ το όριο κατανάλωσης που ορίζει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Εφόσον είστε δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και κάποιο τετράμηνο υπερβείτε το όριο κατανάλωσης
της κατηγορίας σας, τότε για το 4μηνο αυτό δεν θα σας χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και θα
εφαρμοστεί ο τιμοκατάλογος που ισχύει σύμφωνα με το ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσής σας, δηλ. με
το οικιακό τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά.

Μπορώ να ζητήσω το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και για την εξοχική μου κατοικία;

Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται αυστηρά στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, όπως αυτή δηλώνεται καθ’ έτος στην φορολογική δήλωση και ως εκ τούτου δεν μπορεί
να χορηγηθεί στην εξοχική κατοικία.

Την αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πρέπει να την υποβάλω κάθε χρόνο;

Εφόσον σας έχει χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για ένα χρόνο, συνεχίζει να σας χορηγείται αυτόματα
και για το επόμενο έτος, οπότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που έχει μεταβληθεί
κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής αίτησης τότε αυτό θα πρέπει να δηλωθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν
κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν είστε
πλέον δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τότε θα διακόπτεται η χορήγησή του.

Ποιο είναι το ποσό που θα επωφεληθώ από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ι

Για τις ευπαθείς ομάδες α) άτομα με χαμηλό εισόδημα και β) τρίτεκνοι, θα υπάρχει μία μείωση της τάξεως του 20% επί της
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (οικιακού τιμολογίου) που ισχύει από 1/1/2011 και για κατανάλωση μέχρι και τις 800 kWh.

Πίνακας Τιμών Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου I

Συνολική Κατανάλωση έως και 800 kWh

Συνολική Κατανάλωση άνω των 800 kWh

Τύπος Παροχής

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Παγίου (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) για το τμήμα της κατανάλωσης έως 800 kWh

Χρέωση Παγίου (€/kWh)

Μονο-φασική

0,06452

2,77

0,07885

11,13

Τριφα-
σική

0,06904

7,88

0,07885

22,20

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΙΙ

Για τις ευπαθείς ομάδες α) μακροχρόνια άνεργοι και β) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, θα υπάρχει μία μείωση της
τάξεως του 30% επί της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (οικιακού τιμολογίου) που ισχύει από 1/1/2011 και για κατανάλωση
μέχρι και τις 800 kWh.

Πίνακας Τιμών Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου II

Συνολική Κατανάλωση έως και 800 kWh

Συνολική Κατανάλωση άνω των 800 kWh

Τύπος Παροχής

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Παγίου (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) για το τμήμα της κατανάλωσης έως 800 kWh

Χρέωση Παγίου (€/kWh)

Μονοφα-σική

0,05735

2,77

0,07009

11,13

Τριφασική

0,06137

7,88

0,07009

22,20

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται από όλους τους προμηθευτές ή μόνον από τον Προμηθευτή ΔΕΗ;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται από όλους τους Προμηθευτές σε πελάτες τους που πληρούν τις προϋποθέσεις
ένταξής του, όπως αναλύονται στις υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11
Αποφάσεις του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Έχω πολυτεκνικό τιμολόγιο, δικαιούμαι και Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Καταρχήν δεν είναι δυνατό να χορηγηθούν δύο ειδικά τιμολόγια σε ένα δικαιούχο. Ακόμα όμως και εάν είστε δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, σε κάθε περίπτωση δεν σας συμφέρει γιατί
το Πολυτεκνικό Τιμολόγιο είναι φθηνότερο από το Κοινωνικό.

Εάν μετακομίσω, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται αυτόματα στη νέα μου κατοικία;

Όχι, θα πρέπει να καταθέσετε νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και αφού έχει γίνει
εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης στη νέα σας διεύθυνση.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ι (Κ.Ο.Τ. Ι)

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 και το ΦΕΚ Β΄475/28.3.2011 (αρχείο pdf)

Πηγές

ΔΕΗ


Αφήστε μια απάντηση