Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Γουδί ή Γουδή / Το υπόμνημα των αξιωματικών στο Γουδί (15/8/1909)

Το υπόμνημα των αξιωματικών στο Γουδί (15/8/1909)

Το υπόμνημα των αξιωματικών

Το Kίνημα στο Γουδί στις 15 Αυγούστου 1909

«H Πατρίς μας ευρίσκεται υπό δυσχερεστάτας περιστάσεις, το δε επίσημον Κράτος υβρισθέν και ταπεινωθέν, αδυνατεί να κινηθή προς άμυναν των δικαίων του.

Άπας ο Ελληνισμός, βαρυαλγών δια την λυπηράν ταύτην κατάστασιν, εξεδήλωσεν ότι ποθεί διακαώς την λήψιν συντόνων μέτρων προς αποτροπήν παρομοίων κινδύνων εν των μέλλοντι. Άλλως τε υπό ξένων ακόμη, επισήμων και μη, επανειλημμένως υπεδείχθη, ότι το Έθνος μας δεν θα υφίστατο τ’ ατυχήματα και τους εξευτελισμούς ους μέχρι τούδε υπέστη, εάν είχομεν παρεσκευασμένην προς άμυναν Στρατιωτικήν και Ναυτικήν δύναμιν επαρκή.

Ο Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού της Ξηράς και του Ναυτικού, εμφορούμενος υπό των αυτών αισθημάτων και συναισθανόμενος, ως πάντες οι Έλληνες, το δεινόν των περιστάσεων και την προς άμυναν του πατρίου εδάφους και των δικαίων του Έθνους, ανάγκην της υπάρξεως αξιομάχου στρατού και στόλου, γινώσκων δε ότι υπό των εκάστοτε αρμοδίων ημελήθη ο πλήρης καταρτισμός αυτών, ουχί εκ κακής θελήσεως, αλλ’ επί τη αδικαιολογήτω προφάσει της ανεπαρκείας των προσόδων του Κράτους, κατασπαταλωμένων εν τούτοις εική και ως έτυχε, προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως προς τον Βασιλέα, τον – κατά τον Θεμελιώδη Νόμον – Αρχηγόν των κατά Ξηράν και Θάλασσαν Στρατιωτικών δυνάμεων του Κράτους, και προς την Κυβέρνησίν Του, όπως ολοψύχως επιδοθώσιν εις την άμεσον και τυχείαν ανόρθωσιν των κακώς εν γένει εχόντων, ιδία δε των του Στρατού και Ναυτικού.

Ο Στρατιωικός σύνδεσμος δεν επιδιώκει την κατάργησιν της Δυναστείας, ή την αντικατάστασιν του Βασιλέως, Ούτινος το πρόσωπον είνε ιερόν δια τους αποτελούντας αυτόν, ουδ’ επιθυμεί να εγκαθιδρύση την απολυταρχίαν, ή την Στρατοπρατίαν, ή να θίξη καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον, το Συνταγματικόν Πολίτευμαν, διότι οι αποτελούντες αυτόν αξιωματικοί εισί και αυτοπολίται Έλληνες και έχουσιν ορκισθή εις την τήρησιν του Συντάγματος.

Επειδή όμως ο τε Διάδοχος και οι Βασιλόπαιδες, αναλαμβάνοντες ενεργόν και Διοικητικήν υπηρεσίαν, ασκούσιν λεληθότως δια της προσωπικής αυτών επιβολής μεγίστην επίδρασιν επί της εν γένει διεξαγωγής της υπηρεσίας και του χαρακτήρος των Αξιωματικών και περιπίπτουσι κατ’ ανάγκην εις προσωπικάς προστριβάς, αίτινες συντελούσιν εις μείωσιν του γοήτρου των υψηλών αυτών προσώπων, και επειδή αφ’ ετέρου, καίτοι τα υψηλά ταύτα πρόσωπα κατά τύπους υπέχουσιν ευθύνην δια την διαχείρισιν της ανατεθειμένης αυτοίς υπηρεσίας, κατ’ ουσίαν όμως διοικούσι τελείως, ανευθύνως, επί μεγίστη ζημία του συμφέροντος της υπηρεσίας και των ατόμων και παρά τον Συνταγματικόν Χάρτην της Χώρας – δια τούτο ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος πέποιθεν, ότι πρέπει, χάριν αυτού του συμφέροντος της Δυναστείας, όπως, ο τε Διάδοχος και οι Βασιλόπαιδες, απόσχωσι της ενεργού και Διοικητικής εν τω Στρατώ και τω Ναυτικώ υπηρεσίας, διατηρούντες τους ους κέκτηνται βαθμούς και προαγόμενοι, όταν προς τούτο ευδοκή ο Βασιλεύς.

Επίσης ο Στρατ. Σύνδεσμος ούτε των αλλαγήν της Κυβερνήσεως προτίθεται, διότι έχει την πεποίθησιν, ότι οι Κυβερνήται της Ελλάδος εισί πλειότερον παντός άλλου φυλοπάτριδες και εργάζονται πάντοτε δια την ευημερίαν και το μεγαλείον της Πατρίδος. Εν τούτοις επειδή ο διορισμός πολιτικών ανδρών ως υπουργών επί των Στρατιωτικών και Ναυτικών αντίκειται εις το καλώς εννοούμενον συμφέρον της εν γένει υπηρεσίας και ιδία της πειθαρχίας του στρατεύματος ως τούτο εκ μακράς πείρας κατεδείχθη παρά την καλήν θέλησιν των υπουργών τούτων, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος υποβάλλει την παράκλησιν όπως εν των μέλλοντι ο Βασιλεύες, όστις εν τω δικαιώματί του κατά το Σύνταγμα διορίζει τους υπουργούς απαιτή ίνα οι υπουργοί των Στρατιωτικών και των Ναυτικών προέρχωνται εξ ανωτέρων εν ενεργεία ή διαθεσιμότητι αξιωματικών του Στρατού και του Ναυτικού.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ούτε την αύξησιν των στελεχών του Στρατού και του Ναυτικού επιδιώκει, ούτε την απομάκρυνσιν των ανωτέρων αξιωματικών εκ της υπηρεσίας, διότι δεν εργάζεται προς εξυπηρέτησιν ποταπών ατομικών συμφερόντων, αλλά προς εκπλήρωσιν Ιερού Σκοπού.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί όπως η Θρησκεία μας υψωθή εις τον εμπρέποντα ιερόν προορισμόν της, όπως η Διοίκησις της Χώρας καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη απονέμηται ταχέως μετ’ αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντες εν γένει τους πολίτας, αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσιν του Λαού καταστή λυσιτελής δια τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της Χώρας, όπως η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι, λαμβανομένων των απαιτουμένων μέτρων προς λελογισμένην διαρρύθμισιν των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους, ώστε αφ’ ενός μεν, ο σχεδόν πενεμενος Ελληνικμός Λαός ν’ ανακουφισθή εκ των επαχθών φόρων, ους ήδη καταβάλλει και οίτινες ασπλάγχνως κατασπαλώνται προς διατήρησιν πολυτελών και περιττών υπηρεσιών και υπαλλήλων, χάριν της απαισίας συναλλαγής, αφ’ ετέρου δε καθορισθώσι θετικώς τα όρια εντός των οποίων δύνανται ν’ αυξήσωσιν αι δαπάναι δια την στρατιωτικήν της Χώρας παρασκευήν και δια την συντήρησιν του Στρατού και του Στόλου εν ειρήνη.

Προς τούτοις ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, διαβλέπων προσεχείς εθνικάς περιπλοκάς, προκαλεί θερμώς όπως, κατ’ ανάγκην αναπόδραστον, ληφθώσιν αμέσως και μέτρα τινά Στρατιωτικής περισσυλλογής, δυνάμενα ν’ αντιμετωπίσωσι την περίστασιν ταύτην.

Τοιαύτην διατυποί ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος παράκλησιν προς ανόρθωσιν των διαφόρων Υπηρεσιών του Κράτους, των οποίων ο στρατός και το ναυτικόν αποτελούσιν ελάχιστον αλλά λίαν σπουδαίον μέρος.

Κρίνων δ’ αυτόν αναρμόδιον όπως εισέλθη εις λεπτομερείας διαφευγούσας την ειδικότητα των έργων του και ας είνε αρμοδία να καθορίση η Κυβέρνησις μετά της Βουλής του Έθνους περιορίζεται εις την υποβολήν του κατωτέρω προγράμματος περιέχοντος γενικάς και θεμελιώδεις βάσεις της οργανώσεως του στρατού της ξηράς και της θαλάσσης και εις την υπόδειξιν των ληπτέων μέτρων αμέσως δια την ταχείαν στρατιωτικήν και ναυτικήν παρασκευήν της χώρας.

Προς τούτοις ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, διαβλέπων προσεχείς εθνικμάς περιπλοκάς, προκαλεί θερμώς όπως, κατ’ ανάγκην αναπόδραστοπν, ληφθώσιν αμέσως και μέτρα τινά Στρατιωτικής περισυλλογής, δυνάμενα ν’ αντιμετωπίσωσιθ την περίστασιν ταύτην.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, υποβάλλων την παράκλησιν ταύτην, ουδεμίαν έχει αμφιβολίαν, ότι γεννήσεται δεκτή, καθ’ όσον και η θέλησις του Ελληνικού Λαού είνε τοιαύτη, και ότι η Κυβέρνησις, εν τη διακρινούση αυτήν φιλοπατρία, θέλει σπεύσει εις την σύγκλησιν της Βουλής προς ψήφισιν των προς επίτευξιν του Εθνοσωτηρίου τούτου έργου αναγκαιούντων μέσων. Η ανάγκη δε της αμέσου συγκλήσεως της Βουλής είνε αναπόδραστος, διότι η διάλυσις αυτής και η διεξαγωγή εκλογών, απαιτούσι χρόνων πολύν, η δε απώλεια και του ελαχίστου χρόνου μάτην κατά τας παρούσας περιστάσεις είνε αδίκημα προς την Πατρίδα.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος έχει στερνάν την απόφασιν, όπως, εν η περιπτώσει η παράκλησις αυτού δεν ληφθή υπ’ όψει, μη υποχωρήση προ ουδενός κωλύματος, οθενδήποτε παρεμβαλλομένου προς ματαίωσιν του παρ’ αυτού επιδιωκομένου Πατριωτικού σκοπού. Απεκδυόμενος δε πάσης ευθύνης δια την δημιουργίαν οιασδήποτε τυχόν ανωμάλου καταστάσεως – προκληθησομένης, είτε προς τήρησιν δήθεν της πειθαρχίας, παρ’ εκείνων οίτινες κατέστρεψαν αυτήν εκ θεμελίων προ πολλού, είτε προς καταδίωξιν των μελών του Συνδέσμου ως δήθεν ενεργούντων παρά τους Νόμους, παρ’ εκείνων οίτινες ουδένα Νόμον ετήρησαν – απευθύνεται προς τα αγνά και πατριωτικά του Ελληνικού λαού αισθήματα και επιζητεί την αρωγήν αυτού ον τω ευγενεί αγώνα, εν αναλαμβάνει»

Πηγές

patris.gr


Αφήστε μια απάντηση