Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Δημόσια Οικ/κά / Είναι κοινωνικά δίκαιος ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας ; Ναι !

Είναι κοινωνικά δίκαιος ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας ; Ναι !

Ο Ονομαστικός Φόρος Περιουσίας – ο οποίος επιβάλλεται επί της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις οφειλές του ή τις προσωπικές του συνθήκες . Ανάλογα με το αν φορολογούνται όλα ή ορισμένα μόνο (πχ ακίνητα) περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου, ο ονομαστικός φόρους Περιουσίας καλείται γενικός ή ειδικός.

Ο Ονομαστικός Φόρος Περιουσίας  εισπράττεται κάθε χρόνο και είναι εξοπλισμένος με χαμηλό φορολογικό συντελεστή ( 1-2 τοις χιλίοις)  γιατί αποβλέπει στην επιβάρυνση του εισοδήματος από την περιουσία όχι της ίδιας  Περιουσίας.

Εάν υποθέσουμε ότι το Υπουργείου Οικονομικών μίας χώρας επιθυμεί και πρέπει να εισπράξει 1 δις. € και έχοντας να επιλέξει μεταξύ  της φορολόγησης του Εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων  (Φ.Ε.Φ.Π) και  της φορολόγησης στην κατοχή Περιουσίας που τα φυσικά πρόσωπα κατέχουν , γεννάται το ερώτημα τι είναι πιο κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά ορθό ;

Τα πλεονεκτήματα που συνηγορούν υπέρ της φορολόγησης της Κατοχής  Περιουσίας είναι τα κάτωθι

 1. Η φορολογική βάση του φόρου Κατοχής Περιουσίας είναι συνήθως μεγαλύτερη από εκείνη του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και συνεπώς ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου φόρου είναι μικρότερος.
 2. Ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας επιβαρύνουν ομοιόμορφα την περιουσία, ανεξάρτητα από το αν αυτή αξιοποιείται από κάτοχο της ή παραμένει αδρανής (άρα δεν πλήττει εξ αρχής την επενδυτική δραστηριότητα) .
    Αντίθετα, ο Φόρος Εισοδήματος αποτελεί αντικίνητρο για την ανάληψη επενδυτικής δραστηριότητας αφού η επενδυτική δραστηριότητα παράγει εισοδήματα που αυξάνουν και το ύψος και την αναλογική επιβάρυνση τους .
 3. Ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας όταν συνδυάζεται συμπληρωματικά με τον φόρο εισοδήματος εκμεταλλεύεται καλύτερα τη φοροδοτική ικανότητα των ατόμων που παρουσιάζουν μεταξύ τους μεγάλες διαφορές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Σκεφτείτε ότι δύο άτομα με  το ίδιο εισόδημα θα πλήρωναν τον ίδιο φόρο εισοδήματος ενώ μπορεί να έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους στην περιουσιακή τους κατάσταση. Είναι δίκαιο και σωστό ;
 4. Επίσης , ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας περιορίζει τη φοροδιαφυγή στον φόρο εισοδήματος γιατί το άτομο δεν μπορεί να αποκρύψει το εισόδημα από περιουσία κατά την υποβολή της δήλωσής του για το φόρο εισοδήματος.
 5. Ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας μειώνει το εισόδημα του φορολογούμενου και συνεπώς τον ωθεί στην αύξηση των εργάσιμων ωρών προκειμένου να αναπληρώσει το ποσό που του αφαιρείται με τον φόρο (κίνητρο εργασίας δηλαδή) .
    Ο Φόρος όμως Κατοχής Περιουσίας αυτός δεν έχει αποτέλεσμα υποκατάστασης γιατί ακόμα και αν το άτομο μειώσει τις ώρες  εργασίες του ,  θα πληρώσει το  ίδιο ποσό φόρου εφόσον η καθαρή περιουσιακή θέση παραμένει αμετάβλητη.
    Δηλαδή ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας δημιουργεί ευνοϊκότερη επίδραση στο κίνητρο για εργασία σε αντίθεση με το φόρο εισοδήματος (που εάν μειώσεις την εργασία μειώνεις και τον φόρο)
 6. Η περιουσία του ατόμου ως ποσοστό του εισοδήματός αυξάνει καθώς μεταβαίνουμε από τα κατώτερα στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα . Συνεπώς , ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας έχει μεγαλύτερη προοδευτικότητα δηλαδή δικαιοσύνη από τον φόρο εισοδήματος (και όταν βέβαια η διάρθρωση των φορολογικών συντελεστών κατά κλιμάκια είναι η ίδια και  για τις δύο κατηγορίες φόρων)

 Τα μειονεκτήματα τώρα του φόρου Κατοχής Περιουσίας έναντι ενός Φόρου Εισοδήματος είναι τα κάτωθι

 1. Αποτελεί αντικίνητρο για την αποταμίευση διότι το άτομο που αποταμιεύει για να επενδύσει και για να δημιουργήσει περιουσία θα φορολογηθεί παραπάνω . (πόσοι αποταμιεύουν ; και πόσο ένα μικρό αναλογικά ποσό φόρου θα τους επηρεάσει αρνητικά στην απόφαση για αποταμίευση 😉
 2. Ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας παρουσιάζει ενίοτε προβλήματα τόσο στην εξακρίβωση όσο και στον προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων αν και αυτό λύνεται εν μέρει με τη χρήση των αντικειμενικών αξιών .

Αρα , συνυπολογίζοντας όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω,  γίνεται ξεκάθαρο ότι οι οικονομικές αρχές μιας χώρας όταν καλούνται να αυξήσουν τα έσοδά τους , μεταξύ της επιλογής της αύξησης της Φορολογίας του Εισοδήματος (που έχει προοδευτικό – δίκαιο κοινωνικό χαρακτήρα)  και ενός Φόρου Κατοχής Περιουσίας ,  τα πλεονεκτήματα έναντι των μειονεκτημάτων συνηγορούν  στο ότι η φορολόγηση της Κατοχής Περιουσίας αποτελεί ένα ορθολογικό, δίκαιο, αναπτυξιακό, στο σύνολο της οικονομίας μέτρο για την αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Ως προς τη κοινωνική δικαιοσύνη, το αίσθημα δικαίου, την ίση κατανομή των βαρών ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των πολιτών, ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας είναι ακόμα πιο κοινωνικά δίκαιος από τον αναλογικό & κοινωνικά δίκαιο (προοδευτικό) φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων . 

Όμως αυτό που πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί είναι ότι :

 1. Το ύψος της επιβάρυνσης (φορολογικός συντελεστής κλπ) δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό σε βαθμό τέτοιο που να επηρεάσει την επενδυτική δραστηριότητα και την ροπή προς αποταμίευση των πολιτών .
 2. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την προοδευτικότητα του φόρου (με άλλο συντελεστή φορολογείς τα 100m2 και με υψηλότερο τα 1.000m2)
 3. Δεν θα πρέπει να αλλοιώνει την περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου και να οδηγεί σε εκποιήσεις – πώληση μαζικά (ουσιαστικά το πετυχαίνει με το 1ο) .
    Αρα θα πρέπει να συνδεθεί με ένα όριο ως προς το δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου πχ ο φόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει ο φόρος το Χ% του δηλωθέντος εισοδήματος – η απαλλαγή σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να
     ελέγχεται για  περιπτώσεις φοροδιαφυγής .
 4. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί και να μελετηθεί η εφαρμογή του (είναι αναγκαίο ;;) στα αγροτεμάχια και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει , στην γεωργική καλλιέργεια αλλά και στο αίσθημα-αρχή δικαίου “όλοι πρέπει να συνεισφέρουν με βάση τις δυνατότητες τους”

Είναι όμως ακόμα πιο κοινωνικά δίκαιο για αυτή την κατηγορία πολιτών να υπάρχει μία ελάχιστη (σχεδόν συμβολική) καταβολή φόρου η οποία ουσιαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ελάφρυνση (ενίσχυση με διάφορους τρόπους) όσων δεν κατέχουν ΚΑΘΟΛΟΥ περιουσία

Ακούγεται και είναι κοινωνικά δίκαιο να υπάρχει ένα ελάχιστο κατώτερο όριο απαλλαγής πχ στους κατόχους πρώτης κατοικίας μέχρι ένα ορισμένο πλήθος τετραγωνικών . Είναι όμως ακόμα πιο κοινωνικά δίκαιο για αυτή την κατηγορία πολιτών να υπάρχει μία ελάχιστη (σχεδόν συμβολική) καταβολή φόρου η οποία ουσιαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ελάφρυνση (ενίσχυση με διάφορους τρόπους) όσων δεν κατέχουν ΚΑΘΟΛΟΥ περιουσία .

Αυτά λέει η επιστήμη , αυτά λένε οι κανόνες ηθικής – ισονομίας κλπ.  Ίσως δεν βολεύει κάποιους από εμάς , ίσως ανακαλύπτουμε επιχειρηματολογία για να κατηγορούμε τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών ότι είναι «φορομπήχτης» . 

Εάν δεχθούμε καλόπιστα ότι τα έσοδα από την φορολόγηση της ακίνητης Περιουσίας θα χρησιμοποιηθούν – δαπανηθούν «κατάλληλα-ορθά» (ότι μπορεί να σημαίνει αυτό) , η φορολόγηση της Κατοχής της Περιουσίας ταιριάζει σε πολιτική φιλολαϊκή και ως τέτοια  εγώ  δίνω συγχαρητήρια και εύσημα σε Υπουργούς Οικονομικών που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις σε όποια παράταξη και εάν ανήκουν (για την απόφαση της επιβολής και όχι για το σύνολο της όποιας πολιτικής τους)

Γιατί σε αυτή την μπιμ χώρα θα πρέπει όλοι μας να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να έχουμε κανόνες δικαίου αμετάβλητους ακόμα όταν επηρεάζουν τα συμφέροντα – τσέπη μας. Ολοι θα σκεφτείτε “μα γιατί δεν τα βρίσκουν τα χρήματα από την φοροδιαφυγή” .. αλλά όλοι όποτε μπορούμε φοροδιαφεύγουμε . Ολοι κατηγορούμε τους πολιτικούς που δεν έχουν βούληση να περιορίσουν το σπάταλο κράτος … αλλά ψηφίζουμε τους ίδιους .

Εεε αφού είμαστε αυτό που είμαστε με δική μας ευθύνη – συμμετοχή και αδράνεια .. τότε πάντα θα υπάρχει η αναγκαιότητα να παίρνονται δυσάρεστες αποφάσεις πχ επιβολής φορολογίας και επί τούτου … εγώ έχω άποψη εις βάρος των οικονομικών μου συμφερόντων όχι όμως εις βάρος της συνείδησης μου (ηθικής και επιστημονικής) . ΟΥΓΚ . –

 


2η Εκδοση – Προσθήκη – Απαντήσεις σε ενστάσεις – απορίες αναγνωστών

Αναγνώστης : Μα είναι δυνατόν να εκφραζόμαστε θετικά για την επιβολή ενός φόρου ;
Απάντηση : Ναι και πρέπει . Κράτος σημαίνει (εκτός των άλλων) έχω ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ .
– Για να καλύψω τα Εξοδα πρέπει να βρω Εσοδα .
– Να κόψεις χρήμα δεν μπορείς (πλέον) , να δανείζεται συνέχεια δεν είναι σωστό και οδηγεί σε χρεοκοπία (μου θυμίζει λίγο Ελλάδα του ’80) , άρα ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ πρέπει να επιβάλλει φόρους . Οι φόροι είναι αναγκαίο κακό .
– Υπάρχουν πολλών ειδών φόροι και στο δίλλημα συλλογής Κρατικών Εσόδων δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό δίλλημα επιβολής φορολογίας , πρέπει να υπάρχει άποψη – θέση ποιος είναι πιο επιθυμητός και κοινωνικά δίκαιος (για αυτό πολλές φορές στην Οικονομική επιστήμη συγκρίνουμε φόρους μεταξύ τους για να βρούμε τις συνέπειες από την επιβολή τους) .

Αναγνώστης : Μα μπορούμε να βρούμε τα έσοδα που θέλουμε από άλλες πηγές (πχ φοροδιαφυγή , λιγότερο σπάταλο δημόσιο κράτος κλπ κλπ)
Απάντηση : Και εγώ μαζί σου είμαι .
– Οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα ήθελε το κράτος να ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ τις εναλλακτικές και ορθές μεδόδους εύρεσης Εσόδων και Εξοικονόμησης Εξόδων (Δαπανών) (πχ πάταξη φοροδιαφυγής, σπάταλο δημόσιο κλπ) .
– Στο άρθρο μου το θεωρώ αυτονόητο ότι είναι καλύτερη αυτή η πρακτική . Ομως !! Γράφω ένα άρθρο κατά βάση επιστημονικό που δεν επιθυμώ να είναι ευχολόγια και φιλοσοφικές αναζητήσεις . Αλλιώς θα έγραφα δύο λέξεις “αντί της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας .. καλύτερα να πατάξουν την φοροδιαφυγή” (τέλος του άρθρου) .
– Και επειδή η ορθή αυτή αντιπρόταση και δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να επιτύχει 100% δεν κρύβομαι πίσω από ευχολόγια και παίρνω θέση επί του αναγκαίου κακού επιβολής φορολογίας .

“Ως προς τη κοινωνική δικαιοσύνη, το αίσθημα δικαίου, την ίση κατανομή των βαρών ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των πολιτών, ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας είναι ακόμα πιο κοινωνικά δίκαιος από τον αναλογικό & κοινωνικά δίκαιο (προοδευτικό) φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων .  “

Αναγνώστης : Μα λές μπράβο στον Αλογοσκούφη που είχε πει “έτσι” είχε δηλώσει “αλλιώς” …. και η κυβέρνηση Καραμανλή είχε υποσχεθεί το “τάδε” και έκανε το “αλλο” ;;;
Απάντηση : Εεε .. ένα λεπτό . Το άρθρο δεν είναι πολιτικός σχολιασμός , δεν είναι παραπολιτική στήλη , δεν είναι αντιπολιτευόμενη εφημερίδα . Δεν παίρνει και δεν με ενδιαφέρει καθόλου η όποια κομματική διάσταση (σε άλλο σημείο του site ίσως ..όχι σε αυτή την ενότητα)
– Είναι καθαρή επιστημονική θέση με το όποιο ρίσκο να είναι λανθασμένη διότι στα Οικονομικά δεν έχουμε νόμους όπως στην Φυσική αλλά απόψεις – τάσεις – θεωρίες – πρακτικές κλπ .
– Εάν ο κάθε Αλογοσκούφης και ο κάθε Καραμανλής είναι ανακόλουθος στις δηλώσεις-υποσχέσεις του δεν με ενδιαφέρει στο άρθρο αυτό και σε τελική ανάλυση δεν αλλάζει την όποια επιστημονική αλήθεια .

Αναγνώστης : Μα ένα οικόπεδο δεν αποδίδει εισόδημα. Εάν η περιουσία αποδίδει εισόδημα το κράτος μπορεί να φορολογήσει απευθείας το εισόδημα από την περιουσία (την ίδια άποψη με επιμονή … είχε και ο αδερφός μου)
Απάντηση : Εδώ αρχικά φαίνεται ότι καταθέτετε ένα ισχυρό επιχείρημα . Να δούμε πόσο “δίκαιο” είναι σε βάθος .

1ο. Η φορολόγηση των εισοδημάτων από την εκμετάλλευση της περιουσίας ουσιαστικά είναι φορολόγηση των Ενοικίων (ορθά 😉 . Η εμπειρία (αλλά και η λογική) έχει δείξει ότι μεγάλο μέρος από την φορολόγηση των Ενοικίων ο ιδιοκτήτης , ΕΠΙΘΥΜΕΙ – ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ – και σε μεγάλο ποσοστό ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ να το ΜΕΤΑΚΥΛΥΣΕΙ στον ενοικιαστή . Ετσι δεν γίνεται ;;; Αρα … καταλήγουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό η βούληση του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών να φορολογήσει τους “έχοντες εισόδημα από περιουσία” καταλήγει σε έμμεση φορολόγηση (αφαίμαξη) των ενοικιαστών (δηλαδή στους κατά βάση μη έχοντες) . Πόσο κοινωνικά δίκαιο είναι αυτό ;;

2ο. Θα μου πείτε “μα και η φορολόγηση στην κατοχή της …το ίδιο δεν θα επιφέρει” ;; . Οχι !! Οχι στον ίδιο βαθμό , με την ίδια έμφαση – ένταση και ποσοστό και γιατί δεν έχει τον ίδιο βαθμό επιβάρυνσης (άλλο να φορολογείς το ενοίκιο με 30% και άλλο το ίδιο σπίτι με πχ 90 ευρώ τον χρόνο) και γιατί έχεις πολύ μεγαλύτερη φορολογική βάση και η φύση του φόρου δεν επιτρέπει και την άμεση συσχέτιση με τον κάθε ενοικιαστή .
 – Συμπέρασμα : Ο βαθμός και το ποσοστό μετακύλησης – πχ στον “ενοικιαστή” – μεταξύ των φόρων κατοχής περιουσίας και του φόρους εισοδήματος από την περιουσία πχ ενοίκιο δεν είναι σε καμία περίπτωση ο ίδιος .

3ο. “Μα ένα οικόπεδο δεν αποδίδει εισόδημα. (άρα θέλει να πει ο αναγνώστης φίλος … δεν πρέπει να φορολογηθεί ) .

α. Σκληρή και απότομη απάντηση . Ε… ας κανονίσει να παράγει εισόδημα (πχ να το ενοικιάσει) . Πιο ομαλά και ορθά τώρα , … για αυτό γράφω το πλεονέκτημα στο άρθρο μου ότι σε κάποιο βαθμό αυτός ο φόρος θα οδηγήσει ορισμένους σε αξιοποίηση της περιουσίας τους , άρα δημιουργεί αυξητική τάση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ !!!!!

β. Διαβάστε και πάλι το παράδειγμα με δύο φορολογούμενους που έχουν το ίδιο εισόδημα .

γ. Να επαναλάβω πάλι το δυσάρεστο δίλημμα , να πάρει το Υπουργείο Οικονομικών 100 ευρώ με αύξηση του ΦΠΑ στα Τρόφιμα από πολίτη των 700 μισθού που δεν έχει περιουσία ή να τα πάρει από τον πολίτη των 700 ευρώ που έχει ένα οικόπεδο ;;

Αφού απαντήσω όπως και εσείς “καλύτερα ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ” …. εάν είναι ανίκανοι και δεν έχουν την πολιτική βούληση να τα βρούν από τις άλλες εναλλακτικές πηγές που έχουμε ήδη αναφέρει … τότε είναι ανίκανοι να κυβερνήσουν αλλά πρέπει να τα πάρουν από αυτόν που έχει το οικόπεδο παρά από αυτόν που αγοράζει τα τρόφιμα (σκληρές αλήθειες που ούτε και σε εμένα αρέσουν και καλά θα κάνετε να διαβάζετε όλες τις λέξεις μου και όχι αυτές που μας/σας βολεύουν στο συναίσθημα) .

Επίλογος : Απαντήσεις για την περιουσία της Εκκλησίας που παραμένει αναξιοποίητη και όχι πάντως υπέρ των λαϊκών μαζών , για βιομήχανους , για πολιτικούς κλπ δεν θα δώσω … και γιατί δεν είναι αντικείμενο αυτού του άρθρου αλλά και γιατί θα συμφωνήσουμε όλοι μας . Ευχάριστες κουβέντες για ευχάριστες καταστάσεις . Θεωρώ όμως πιο τίμιο να εκφράζεις την άποψη σου για δυσάρεστα πράγματα , με ένα αίσθημα δικαίου για το σύνολο της κοινωνίας ακόμα και εις βάρος των δικών σου (μου) οικονομικών συμφερόντων .


Αφήστε μια απάντηση