Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Ιεραρχίες / Οργάνωση , δομή , σώματα , όπλα , σχηματισμοί , μονάδες Στρατού

Οργάνωση , δομή , σώματα , όπλα , σχηματισμοί , μονάδες Στρατού

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

Ο Ελληνικός Στρατός αποτελείται από :

 1. τον Ενεργό Στρατό,
 2. την Εθνοφυλακή και
 3. την Εφεδρεία.

ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ

Οι δύο βασικοί κλάδοι του Στρατού είναι

 • τα ‘Οπλα και
 • τα Σώματα.

Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού, που έχουν αποστολή να διεξάγουν τον αγώνα ή να συμμετέχουν άμεσα σ’ αυτόν.

Αυτά είναι το

 1. Πεζικό,
 2. το Ιππικό-Τεθωρακισμένα,
 3. το Πυροβολικό,
 4. το Μηχανικό και
 5. οι Διαβιβάσεις.

Σώματα καλούνται τα στοιχεία του Στρατού που διαθέτουν Μονάδες εκστρατείας και προσφέρουν υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας.

Αυτά είναι το

 1. Τεχνικό,
 2. το Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών,
 3. Υλικού Πολέμου και το
 4. Υγειονομικό.

Επίσης Σώματα καλούνται και τα στοιχεία του Στρατού, που δεν διαθέτουν Μονάδες εκστρατείας αλλά προσφέρουν κάθε μορφής υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας.

Αυτά είναι το

 1. Οικονομικό,
 2. το Γεωγραφικό,
 3. το Ελεγκτικό,
 4. το Στρατολογικό,
 5. των Στρατιωτικών Γραμματέων,
 6. το Ταχυδρομικό,
 7. το Μουσικό,
 8. των Φροντιστών και
 9. των Αρχιτεχνίτων ‘Οπλων.
 10. Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το Δικαστικό και
 11. το θρησκευτικό και
 12. το Σώμα Αδελφών Νοσοκόμων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Από την άποψη του τρόπου εισόδου τους στο Στρατό, οι Στρατιωτικοί διακρίνονται σε

 1. μόνιμους,
 2. εθελοντές και
 3. στρατευμένους.

Μόνιμοι Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν στο Στρατό για να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτόν. Αυτοί προέρχονται από τις παραγωγικές Στρατιωτικές Σχολές ή από αρχική κατάταξη ή από μονιμοποίηση. Οι στρατιωτικοί ειδικής μονιμότητας καθώς και οι προερχόμενοι από ανακατάταξη, σ’ ό,τι αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων αυτού του κανονισμού, θεωρούνται σαν μόνιμοι Στρατιώτικοί.

Εθελοντές Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν με τη θέληση τους στο Στρατό και ανέλαβαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν σ’ αυτόν για ορισμένο χρόνο. Αυτοί διατηρούν την ιδιότητα του εθελοντού και μετά τη λήξη της αρχικής υποχρεώσεως τους, εφόσον εξακολουθούν να υπηρετούν στο Στρατό.

Στρατευμένοι Στρατιωτικοί .
Είναι:
α. ‘Οσοι κατατάχθηκαν με πρόσκληση στις τάξεις του Στρατού σύμφωνα με το Νόμο περί Στρατολογίας και υπηρετούν τη θητεία τους. Από αυτούς οι οπλίτες λέγονται «κληρωτοί» ή «κληρωτοί πρότακτοι» και οι αξιωματικοί «έφεδροι εν ενεργεία». Αυτοί, εάν μετά την εκπλήρωση της θητείας τους τηρηθούν στα όπλα, λέγονται «κληρωτοί οε παρατεταμένη θητεία» και «έφεδροι σε παρατεταμένη θητεία».
β. ‘ Οσοι ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενεργό υπηρεσία ή (όσοι) επιστρατεύονται. Ανάλογα με την κατηγορία που προέρχονται αυτοί λέγονται

 • «μόνιμοι εξ εφεδρείας»,
 • «έφεδροι εξ εφεδρείας)» και
 • «κληρωτοί εξ εφεδρείας».

Οι Μαθητές των Στρατιωτικών παραγωγικών Σχολών, θεωρούνται στρατιωτικοί, που ακολουθούν όμως ιδιαίτερο στρατιωτικό καθεστώς, το οποίο καθορίζεται από τους Οργανισμούς των αντίστοιχων Σχολών. Αυτοί υπάγονται στις διατάξεις αυτού του Κανονισμού μόνο εάν αυτές δεν είναι αντίθετες με τις ανάλογες των Οργανισμών των Σχολών.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο Στρατός είναι οργανωμένος σε

 • Μονάδες,
 • Συγκροτήματα και
 • Σχηματισμούς.

Οι Μονάδες, τα Συγκροτήματα και οι Σχηματισμοί είναι Στρατιωτικές Αρχές με διοικητική διοικητική αυτοτέλεια , διαθέτουν επίσημη σφραγίδα και δικό τους πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

ΜΟΝΑΔΕΣ

Μονάδα είναι στρατιωτική οργάνωση Όπλου ή Σώματος, που η ίδρυση της και η οργανική της σύνθεση σε προσωπικό και υλικό καθορίζεται από την αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τους Νόμους που ισχύουν. Είναι το κατώτερο κλιμάκιο, που έχει διοικητική αυτοτέλεια.

Μονάδες Όπλων

α. Για τα Όπλα βασική Μονάδα είναι το Τάγμα (για το Πεζικό, το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις), η Επιλαρχία {για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Μοίρα (για το Πυροβολικό).

β. Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η Μονάδα, λέγονται Υπομονάδες.

Για τα Όπλα βασική Υπομονάδα είναι ο Λόχος (για το Πεζικό, Page 6 Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις), η Ίλη (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Πυροβολαρχία (για το Πυροβολικό).

γ. Οι Υπομονάδες Όπλων υποδιαιρούνται ακόμη σε Διμοιρίες (για το Πεζικό, το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις) και σε Ουλαμούς (γιο το Ιππικό-Τεθωρακισμένα και το Πυροβολικό).

Η Διμοιρία και ο Ουλαμός είναι τα κατώτερα κλιμάκια, που σε κανονικές συνθήκες διοικούνται από αξιωματικό ή ανθυπασπιστή.

Οι Διμοιρίες και οι Ουλαμοί επί πλέον υποδιαιρούνται σε Ομάδες (για όλα τα Όπλα, εκτός από το Πυροβολικό) και σε Στοιχεία (για το Πυροβολικό). Η Ομάδα και το Στοιχείο διοικούνται, σε κανονικές συνθήκες, από υπαξιωματικό και αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση του Στρατού.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Το Συγκρότημα είναι σύνολο Μονάδων του ίδιου Όπλου ή Σώματος οι οποίες υπάγονται σε ενιαία διοίκηση.

Βασικό Συγκρότημα είναι το Σύνταγμα (για το Πεζικό και τις Ειδικές Δυνάμεις). η Διοίκηση Πυροβολικού και η Ομάδα Πυροβολικοί) (για το Πυροβολικό)

Τακτικό Συγκρότημα

Για επιχειρησιακούς σκοπούς είναι δυνατό να υπαχθούν Μονάδες, Υπομονάδες ή Διμοιρίες Όυλαμοί διαφόρων Όπλων και Σωμάτων στη διοίκηση Συντάγματος ή μικρότερου κλιμακίου Πεζικού ή Τεθωρακισμένων. Η οργάνωση αυτή ονομάζεται Τακτικό Συγκρότημα.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ο Σχηματισμός είναι Μεγάλη Μονάδα που διοικείται από ανώτατο αξιωματικό και αποτελείται από στοιχεία διαφόρων Όπλων και Σωμάτων.

Υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες Σχηματισμών,

 1. η Ταξιαρχία,
 2. η Μεραρχία,
 3. το Σώμα Στρατού και
 4. η Στρατιά

Για σκοπούς επιχειρήσεων είναι δυνατό να συγκροτηθούν και άλλοι Σχηματισμό όπως η Ομάδα Μεραρχιών και το Τμήμα Στρατιάς.

Η Ταξιαρχία είναι σύνολο Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση, κατά κανόνα Ταξιάρχου.

Η Μεραρχία είναι σύνολο Συγκροτημάτων και Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση, κατά κανόνα Υποστρατήγου. Δυνατόν όμως Μεραρχία να περιλάβει και αριθμό Ταξιαρχιών. Οι Στρατιωτικές Διοικήσεις ανάλογα με την κατηγορία τους είναι ισοδύναμες με Ταξιαρχία, Μεραρχία ή Σώμα Στρατού.

Το Σώμα Στρατού περιλαμβάνει μεταβλητό αριθμό Μεραρχιών και Μονάδων Υποστηρίξεως Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας και οργανώνεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων τακτικών επιχειρήσεων με ενιαία διοίκηση, κατά κανόνα Aντιστρατήγου. Περιλαμβάνει Μονάδες απ’ όλα τα Όπλα και Σώματα και είναι δυνατό ν περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Ταξιαρχίες.

Η Στρατιά είναι σύνολο Σωμάτων Στρατού καθώς και Συγκροτημάτων Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση Αντιστράτηγου. Είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Μεραρχίες ή Ταξιαρχίες.

ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ

Οι αξιωματικοί, που βοηθούν το Διοικητή στην άσκηση της διοικήσεως αποτελούν το επιτελείο του. 16. Στις Μονάδες και το Συγκροτήματα το επιτελείο υπάγεται κατ’ ευθείαν ο Διοικητή και στους Σχηματισμούς στον Επιτελάρχη.

ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μονάδες εκστρατείας ονομάζονται εκείνες που είναι οργανωμένες, εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες, ώστε να παίρνουν μέρος στη μάχη ή να υποστηρίζουν από κοντά Στρατεύματα που μάχονται και μετακινούνται μαζί μ’ αυτά. Αυτές ευρίσκονται κανονικά μέσα στη ζώνη μάχης.

Μονάδες εσωτερικού είναι Μονάδες που έχουν σαν κύρια αποστολή:

α. Την εσωτερική ασφάλεια ορισμένης εδαφικής περιοχής ή
β. Την εκπαίδευση ή
γ. Την υποστήριξη του Στρατού σαν σύνολο.

Αναλογικά με τις Μονάδες ορίζονται και τα Συγκροτήματα και οι Σχηματισμοί σε εκστρατείας ή εσωτερικού.


Αφήστε μια απάντηση