Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Κώδικες / Κώδικας Δεοντολογίας για την Παρ. Υπηρ. Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Κώδικας Δεοντολογίας για την Παρ. Υπηρ. Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Μαρούσι, 11-9-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 451/010

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση Κώδικα ∆εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) και ιδίως το άρθρο 12, στοιχ. Γ,

β) της υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/B/2007),

γ) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 441/121/2007 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµών των Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης» (ΦΕΚ 1260/Β/2007),

δ) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 390/3/2006 «Κανονισµός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006),

ε) της ΥΑ 68141/1995 «Κώδικας ∆εοντολογίας Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών ∆ραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 581/Β/1995),

 1. Τα αποτελέσµατα της από 5 Μαΐου 2006 έως και 5 Ιουνίου 2006 διενεργηθείσα από την ΕΕΤΤ δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης,
 2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 

Αποφασίζει :

ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής

 1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την παροχή των Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ). Οι θεσπιζόµενοι µε την παρούσα κανόνες συµπληρώνουν/διευκρινίζουν τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την άσκηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διέπουν την παροχή ΥΠΠ.
 2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται και διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εγκατεστηµένων και λειτουργούντων στην ηµεδαπή.
 3. Για τους σκοπούς της παρούσας, οι Υπηρεσίες Πολυµεσικής Πληροφόρησης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Υπηρεσίες Οπτικής Και Ηχητικής Πληροφόρησης (ΟΗΠ)

β. Υπηρεσίες µέσω διαδικτύου (Internet)

γ. Υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων (Short Messages Services-SMS)προστιθέµενης αξίας (PSMS) και πολυµεσικών µηνυµάτων (Multimedia Messages Services – MMS) προστιθέµενης αξίας (PMMS)

4. Η παρούσα Απόφαση δεν αφορά τη ρύθµιση του περιεχοµένου των Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης.

ΑΡΘΡΟ 2 Ορισµοί

1. Για τις ανάγκες ερµηνείας και εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, οι ακολούθως τιθέµενοι εντός εισαγωγικών όροι έχουν την έναντι αυτών σηµειούµενη έννοια:

“Υπηρεσίες Πολυµεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)”: Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν τη µετάδοση πληροφορίας/περιεχοµένου σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των οποίων η τιµολόγηση πραγµατοποιείται µέσω της χρέωσης των κλήσεων προς αριθµοδοτικούς πόρους του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, ιδίως των σειρών 901, 909, 14, 190-195 και 54. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext), τις υπηρεσίες οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext), τις υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων (SMS) προστιθέµενης αξίας και τις υπηρεσίες πολυµεσικών µηνυµάτων (MMS) προστιθέµενης αξίας. Η παροχή ΥΠΠ δύναται να πραγµατοποιείται και µέσω του ∆ιαδικτύου (Internet). “Πάροχος Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης”: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µέσω ειδικής τερµατικής υποδοµής παρέχει Υπηρεσίες Πολυµεσικής Πληροφόρησης και στο οποίο έχουν πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ ή δευτερογενώς από άλλο πάροχο εκχωρηθεί αριθµοδοτικοί πόροι για την παροχή των ΥΠΠ.

“Πάροχος ∆ικτύου”: Η επιχείρηση στην οποία έχουν πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ εκχωρηθεί οι αριθµοί µέσω των οποίων παρέχονται οι ΥΠΠ και η οποία δευτερογενώς εκχωρεί τους εν λόγω αριθµούς στον Πάροχο ΥΠΠ. Είναι δυνατόν ο Πάροχος ΥΠΠ και ο Πάροχος ∆ικτύου να ταυτίζονται. Στην περίπτωση φορητότητας αριθµών, ο Πάροχος ∆ικτύου είναι ο πάροχοςδέκτης των αριθµών.

«Πάροχος ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης»: O πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο δίκτυο του οποίου συνδέεται ο τελικός χρήστης της ΥΠΠ και µέσω του οποίου έχει πρόσβαση στην ΥΠΠ. Είναι δυνατόν ο Πάροχος ∆ικτύου και ο Πάροχος ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης να ταυτίζονται. Στην έννοια του Παρόχου ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης εµπίπτουν και οι πάροχοι που παρέχουν υπηρεσίες µέσω αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.

“Κλήση”: Οποιαδήποτε επικοινωνία δια µέσου ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε αυτή πραγµατοποιείται από τον Τελικό Χρήστη είτε από τον πάροχο των υπηρεσιών ή διευκολύνεται από αυτόν. Στην έννοια της κλήσης περιλαµβάνεται και η αποστολή/λήψη σύντοµου/πολυµεσικού µηνύµατος προστιθέµενης αξίας (PSMS/PMMS).

2. Επιπλέον ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Β/2007), του άρθρου 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης» και του άρθρου 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.254/71/31-52002 «Κανονισµός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3 Προϋποθέσεις παροχής ΥΠΠ /Γενικές Υποχρεώσεις Παρόχων

1. Η παροχή ΥΠΠ επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις

α) του Ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις»,

β) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 390/3/2006 «Κανονισµός Γενικών Αδειών»,

γ) της υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»,

δ) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 441/121/2007 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµών των Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης»,

ε) των λοιπών σχετικών διατάξεων του πλαισίου που ρυθµίζει τα θέµατα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και

στ) της παρούσας Απόφασης,

όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η συµµόρφωση µε τις ανωτέρω διατάξεις δεν απαλλάσσει τον Πάροχο Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης από άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία και σχετίζονται µε το είδος των υπηρεσιών που παρέχει.

 1. Η πρόσβαση όλων των Τελικών Χρηστών των ∆ικτύων Εκκίνησης Κλήσης προς όλες τις ΥΠΠ είναι ελεύθερη, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
 2. Ο Τελικός Χρήστης δύναται µε αίτησή του προς τον Πάροχο του ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης να ζητήσει τη φραγή της πρόσβασής του σε όλες τις ΥΠΠ. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος του ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 3. Ο Πάροχος ΥΠΠ είναι υπεύθυνος για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν την παροχή των ΥΠΠ, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων της παρούσας Απόφασης.
 4. Ο Πάροχος ∆ικτύου διασφαλίζει µε κάθε δυνατό τρόπο ότι οι αριθµοδοτικοί πόροι, οι οποίοι έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί σε αυτόν από την ΕΕΤΤ, χρησιµοποιούνται για την παροχή ΥΠΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία για τους εν λόγω αριθµούς, ανεξαρτήτως της ύπαρξης δευτερογενούς εκχώρησης σε άλλον εκδοχέα ή όχι.
 5. Ο Πάροχος ΥΠΠ, ο Πάροχος ∆ικτύου και ο Πάροχος ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσεων υποχρεούνται να εξετάζουν τις υποβαλλόµενες σε αυτούς καταγγελίες καταναλωτών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας Απόφασης.
 6. Ο Πάροχος ΥΠΠ, ο Πάροχος ∆ικτύου και ο Πάροχος ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΕΤΤ κατόπιν αιτήµατός της, οποιαδήποτε πληροφορία αυτή απαιτήσει, για τον έλεγχο της συµµόρφωσής τους µε τους όρους της παρούσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 64 του Ν.3431/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 4

Όροι παροχής ΥΠΠ

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύει, ο Πάροχος ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης, ο Πάροχος του ∆ικτύου και ο Πάροχος ΥΠΠ οφείλουν να µην κοινοποιούν σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την συναίνεση του Τελικού Χρήστη, η οποία κατά περίπτωση θα πρέπει να µπορεί να αποδεικνύεται, στοιχεία που αφορούν τη χρήση από αυτόν υπηρεσίας ή υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης. Η παρούσα απαγόρευση δεν ισχύει σε περίπτωση απαίτησης των στοιχείων αυτών από διοικητική ή δικαστική αρχή.
 2. Ο Πάροχος ΥΠΠ οφείλει να παρέχει ο ίδιος και ολοκληρωµένα την Υπηρεσία Πολυµεσικής Πληροφόρησης που διαφηµίζει και να µην υποχρεώνει ούτε να παραπέµπει τον Τελικό Χρήστη σε λήψη επιπλέον υπηρεσιών/πληροφοριών που παρέχονται είτε από αυτόν είτε από άλλο Πάροχο Υπηρεσιών, για την ολοκλήρωση της ΥΠΠ που διαφηµίζει.
 3. Ο Πάροχος του ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης, ο Πάροχος του ∆ικτύου και ο Πάροχος ΥΠΠ οφείλουν, µε γραπτές απαντήσεις τους σε ενδιαφεροµένους κατόπιν σχετικού αιτήµατός τους, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, να παρέχουν, εντός 20 ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος, ενηµέρωση ως προς: 

α) την ταυτότητα του Παρόχου ∆ικτύου ή του Παρόχου ΥΠΠ και, κατά περίπτωση, την επωνυµία, το διακριτικό τίτλο, το Νόµιµο Εκπρόσωπο, τη διεύθυνση της έδρας και τον αριθµό τηλεφώνου των γραφείων του Παρόχου ΥΠΠ,

β) τις παρεχόµενες ΥΠΠ,

γ) την αναλυτική χρέωση των παρεχοµένων ΥΠΠ,

δ) το δικαίωµα του Τελικού Χρήστη να αιτηθεί τη φραγή της πρόσβασής του σε ΥΠΠ.

 1. Οι Πάροχοι ΥΠΠ υποχρεούνται να δηµιουργήσουν γραµµή βοήθειας/παραπόνων (HELP LINE), όχι πρόσθετης χρέωσης, η οποία πρέπει να αναφέρεται στις ανακοινώσεις-διαφηµίσεις της ΥΠΠ και η οποία δεν θα απαντά µόνο µε ηχογραφηµένο µήνυµα.
 2. Για την ενηµέρωση των καταναλωτών µέσω του προωθητικού υλικού (ιδίως εντύπου ή ηλεκτρονικού) των Παρόχων ΥΠΠ ισχύουν τα οριζόµενα στην παρούσα Απόφαση, στους όρους Γενικών Αδειών, στις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, καθώς επίσης και στην κείµενη νοµοθεσία που διέπει την παροχή υπηρεσιών διαφήµισης, όπως εκάστοτε ισχύουν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της νοµοθεσίας περί Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ιδιωτικής Ζωής στον Τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
  1. Οι Πάροχοι ΥΠΠ πρέπει να δηλώνουν µε σαφήνεια σε κάθε προωθητικό υλικό πλήρη περιγραφή της χρέωσης και, ειδικότερα, κατά περίπτωση, είτε την εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως χρόνου κλήσης, είτε τη χρέωση ανά χρονική µονάδα καθώς και την αναγωγή αυτής σε ευρώ ανά λεπτό, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Ειδικότερα για τα σύντοµα µηνύµατα προστιθέµενης αξίας και πολυµεσικά µηνύµατα προστιθέµενης αξίας, οι Πάροχοι ΥΠΠ υποχρεούνται να δηλώνουν σε κάθε προωθητικό υλικό σαφή περιγραφή της χρέωσης, και ιδίως, κατά περίπτωση, την τιµολόγηση ανά µήνυµα, το συνολικό αριθµό µηνυµάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας και το συνολικό µέγιστο κόστος της υπηρεσίας για τον χρήστη, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ).
  2. Κατά τη διαφηµιστική προβολή των υπηρεσιών, πρέπει οι τιµές χρέωσης να αναγράφονται ευκρινώς, σε οριζόντια διάταξη και να εµφανίζονται σε κάθε µία επιφάνεια προβολής σε περιπτώσεις έντυπης ή τηλεοπτικής ή πολυµεσικής διαφήµισης, ή να ανακοινώνονται µε σαφήνεια, κατά περίπτωση ανά λεπτό, ανά κλήση ή ανά µήνυµα, καθώς και το συνολικό αριθµό µηνυµάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, εάν η διαφηµιστική προβολή γίνεται αποκλειστικά µέσω ήχου από ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο. Στην περίπτωση τηλεοπτικής ή πολυµεσικής διαφήµισης πρέπει το ύψος της χρέωσης να αναγράφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ανωτέρω, καθ’ όλη την χρονική διάρκεια της διαφήµισης σταθερά και όχι µε κυλιόµενη λεζάντα (trailer).
 3. Για την εκπλήρωση του ως άνω όρου, ορίζεται ότι τα στοιχεία περιεχοµένου και τιµολόγησης των ΥΠΠ πρέπει κατά τη διαφήµισή τους να είναι ευανάγνωστα, εµφανή, οριζόντια και να παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην απαιτείται αποκρυπτογραφική εξέτασή τους.
 4. Ο Πάροχος ΥΠΠ αναφέρει σε κάθε προωθητικό υλικό, ευκρινώς, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου ΥΠΠ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας των Τελικών Χρηστών µε αυτόν. Πιο συγκεκριµένα :

α) Κατά την προώθηση των ΥΠΠ µέσω των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, SMS), µη συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου, η ταυτότητα του Παρόχου αποτελείται από την επωνυµία της επιχείρησης ή το διακριτικό τίτλο αυτής και τα στοιχεία της επικοινωνίας περιλαµβάνουν τουλάχιστον τη γραµµή βοηθείας/παραπόνων (HELP LINE) όχι πρόσθετης χρέωσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

β) Στην περίπτωση προώθησης των ΥΠΠ µέσω των έντυπων ΜΜΕ και του διαδικτύου, η ταυτότητα του Παρόχου αποτελείται από την επωνυµία της επιχείρησης ή το διακριτικό τίτλο αυτής, τη γραµµή βοηθείας/παραπόνων (HELP LINE) όχι πρόσθετης χρέωσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και την πλήρη ταχυδροµική διεύθυνση, συµπεριλαµβανοµένου του Ταχυδροµικού Κώδικα. Προαιρετικά, µπορεί να αναγράφεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση.

9. Οι Πάροχοι ΥΠΠ είναι υποχρεωµένοι να δηµοσιεύουν πίνακα (Πίνακας ΥΠΠ), στον οποίο αναγράφονται όλες οι ΥΠΠ που παρέχουν, µε τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τίτλος, β) αριθµός στον οποίο παρέχεται η ΥΠΠ, γ) σύντοµη περιγραφή της ΥΠΠ, δ) τιµοκατάλογος, ε) αν αφορά υπηρεσία ενηλίκων ή όχι, στ) τρόπος µετάδοσης της πληροφορίας (π.χ. φωνή, data, sms).

Η δηµοσίευση του Πίνακα ΥΠΠ γίνεται στην ιστοσελίδα των Παρόχων ΥΠΠ ή εναλλακτικά φιλοξενείται στην ιστοσελίδα των αντίστοιχων Παρόχων ∆ικτύου και είναι εύκολα προσβάσιµος στους καταναλωτές. Οι Πάροχοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν τα ανωτέρω στοιχεία ανελλιπώς και σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία των παρεχόµενων ΥΠΠ καταχωρείται στον Πίνακα ΥΠΠ, το αργότερο εντός της επόµενης ηµέρας στην οποία επέρχεται η αλλαγή.

10.Οι Τελικοί Χρήστες δεν µπορούν να συνδέονται µε τις Υπηρεσίες ΥΠΠ µέσω άλλων Υπηρεσιών ΥΠΠ.

ΑΡΘΡΟ 5 Ειδικοί όροι παροχής υπηρεσιών Οπτικής και Ηχητικής Πληροφόρησης

Οι ειδικοί όροι παροχής υπηρεσιών Οπτικής και Ηχητικής Πληροφόρησης (ΟΗΠ) ισχύουν συµπληρωµατικά των ως άνω αναφερόµενων στο άρθρο 4 όρων

 1. Η παροχή υπηρεσιών ΟΗΠ δεν αποτελεί ούτε υποκαθιστά την παροχή δηµόσιας τηλεφωνικής υπηρεσίας. Η παροχή υπηρεσίας ΟΗΠ δεν συνιστά παροχή υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας.
 2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών ΟΗΠ, κατά την έναρξη της κλήσης, υποχρεούται να παρέχει µε ηχογραφηµένο µήνυµα, ατελώς για τον χρήστη, σαφή περιγραφή της χρέωσης και, ειδικότερα, ανά περίπτωση, είτε την εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως χρόνου κλήσης, είτε τη χρέωση ανά χρονική µονάδα καθώς και την αναγωγή αυτής σε ευρώ ανά λεπτό, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Στο ίδιο µήνυµα περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση για την ταυτότητα του Παρόχου ΟΗΠ.
 3. Οι υπηρεσίες ΟΗΠ δεν θέτουν τον Τελικό Χρήστη σε υπερβολική αναµονή ούτε δηµιουργούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τη σύνδεση του Τελικού Χρήστη µε την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο Τελικός Χρήστης δεν χρεώνεται για την αναµονή ούτε για την καθυστέρηση αυτή για τη σύνδεση µε την υπηρεσία και ενηµερώνεται εκ των προτέρων για την απουσία χρέωσης. Αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, οι Πάροχοι ΟΗΠ δεν απαντούν σε κλήση καταναλωτή, αν δεν υπάρχει διαθέσιµη γραµµή για την παροχή της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι ΟΗΠ φροντίζουν να τερµατίζουν άµεσα τις κλήσεις ώστε οι χρήστες να µην χρεώνονται όταν δεν λαµβάνουν υπηρεσίες.
 4. Οι υπηρεσίες ΟΗΠ δεν συνδυάζουν τη διάρκεια των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων που ο Τελικός Χρήστης κάνει µε µία συγκεκριµένη Υπηρεσία ΟΗΠ, µε τη λήψη παντός είδους βραβείου, δώρου, τη συµµετοχή σε κληρώσεις, διαγωνισµούς και την αποκόµιση κερδών. Τα παραπάνω δεν επιτρέπεται να αποτελούν κίνητρο για την επιµήκυνση της διάρκειας των συνδέσεων.
 5. Οι Πάροχοι ΟΗΠ αποφεύγουν τις άσκοπες και επαναλαµβανόµενες αντικαταστάσεις υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται µέσω ενός αριθµού κλήσης προκειµένου να αποφεύγεται η πρόκληση σύγχυσης στους τελικούς χρήστες. Στην περίπτωση τέτοιας αντικατάστασης, σχετική πρότερη ενηµέρωση παρέχεται ατελώς στον Τελικό Χρήστη, στην αρχή της κλήσης για διάστηµα τριών (3) µηνών από την συντελεσθείσα αλλαγή.
 6. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες ΟΗΠ δεν λειτουργούν σε 24ωρη βάση, οι ώρες διάθεσης των Υπηρεσιών ΟΗΠ στο κοινό καθίστανται σαφείς µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
  1. α) Ο Πάροχος Υπηρεσιών ΟΗΠ υποχρεούται να ενηµερώνει τον Τελικό Χρήστη στην αρχή της σύνδεσής του, ότι η υπηρεσία παρέχεται µόνο µε την άδεια του προσώπου που πληρώνει τη σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  2. β) Όταν η Υπηρεσία ΟΗΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους, πέραν των ανωτέρω, ο Πάροχος ΟΗΠ υποχρεούται να ενηµερώνει τον Τελικό Χρήστη στην αρχή της σύνδεσής του ότι η χρήση της εν λόγω υπηρεσίας ΟΗΠ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από άτοµα που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 7. Ο Πάροχος ΟΗΠ οφείλει να διακόπτει αυτόµατα την σύνδεση του Τελικού Χρήστη µε Υπηρεσία ΟΗΠ µετά την πάροδο των είκοσι (20) πρώτων λεπτών από την έναρξη της σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 6 Ειδικοί όροι παροχής ΥΠΠ µέσω διαδικτύου (Internet)

Οι ειδικοί όροι παροχής ΥΠΠ µέσω διαδικτύου ισχύουν συµπληρωµατικά των ως άνω αναφερόµενων στο άρθρο 4 όρων.

 1. Οι Πάροχοι ΥΠΠ µέσω διαδικτύου λαµβάνουν κάθε δυνατό µέτρο προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι οι συνδέσεις διαδικτύου, οι οποίες αναφέρονται στην υπηρεσία πολυµεσικής πληροφόρησης µέσω διαδικτύου, δεν παρέχουν λανθασµένες πληροφορίες σχετικά µε το κόστος της Υπηρεσίας.
 2. Οι Πάροχοι ΥΠΠ µέσω διαδικτύου εξασφαλίζουν ότι πριν τη σύνδεση του Τελικού Χρήστη µε την Υπηρεσία ΟΗΠ, ο Τελικός Χρήστης ενηµερώνεται για το γεγονός ότι πρόκειται να συνδεθεί µε υπηρεσία υψηλής χρέωσης, για το κόστος της Υπηρεσίας είτε την εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως χρόνου κλήσης, είτε τη χρέωση ανά χρονική µονάδα καθώς και την αναγωγή αυτής σε ευρώ ανά λεπτό, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) και για την ταυτότητα του Παρόχου Υπηρεσιών. Τα ανωτέρω στοιχεία για την ενηµέρωση του Τελικού Χρήστη αναγράφονται ευδιάκριτα και µε σαφήνεια σε παράθυρο, το οποίο δεν εµποδίζεται από άλλα παράθυρα, γραφικά ή κείµενο. Στο πλαίσιο του ίδιου παραθύρου, ο Τελικός Χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη σύνδεση µε την Υπηρεσία, επιλέγοντας ένα κουµπί µε την ένδειξη ΟΚ.
 3. Οι Πάροχοι ΥΠΠ υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι οι ήχοι επιλογής αριθµού (dialing) και διαποδιαµορφωτή (modem) δεν σιγούνται.
 4. Στην περίπτωση όπου η ΥΠΠ µέσω διαδικτύου χρεώνεται ανά µονάδα χρόνου, οι Πάροχοι ΥΠΠ υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι ένας ψηφιακός µετρητής χρόνου βρίσκεται διαρκώς στο παράθυρο εφαρµογής, το οποίο δίνει την πρόσβαση στην Υπηρεσία, επιδεικνύοντας συνεχώς τη διάρκεια σύνδεσης στην Υπηρεσία. Ο µετρητής είναι εµφανής και δεν εµποδίζεται από άλλα παράθυρα, γραφικά ή κείµενο.
 5. Ο Πάροχος ΥΠΠ µέσω διαδικτύου υποχρεούται να διακόπτει αυτόµατα την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του Τελικού Χρήστη µε την Υπηρεσία, µετά την πάροδο των είκοσι (20) πρώτων λεπτών από την έναρξη της σύνδεσης.
 6. Το λογισµικό που καθιστά δυνατή τη σύνδεση του Τελικού Χρήστη µε την ΥΠΠ µέσω διαδικτύου δεν επιτρέπεται να αντικαθιστά µόνιµα τον αριθµό της σύνδεσης του υπολογιστή του Τελικού Χρήστη µε το διαδίκτυο, µε τον αριθµό υψηλής χρέωσης της Υπηρεσίας.
 7. Το λογισµικό που καθιστά δυνατή τη σύνδεση του Τελικού Χρήστη µε την ΥΠΠ µέσω διαδικτύου δεν επιτρέπεται να ενεργοποιεί τη σύνδεση µε την Υπηρεσία χωρίς την παρέµβαση και τη ρητή συγκατάθεση του Τελικού Χρήστη.
 8. Το λογισµικό που καθιστά δυνατή τη σύνδεση του Τελικού Χρήστη µε την ΥΠΠ µέσω διαδικτύου δεν επιτρέπεται να παρέχει τη δυνατότητα στον Τελικό Χρήστη να επισκέπτεται άλλες διαδικτυακές σελίδες, χωρίς προηγουµένως να έχει αποσυνδεθεί από την Υπηρεσία, έτσι ώστε να συνεχίσει την πλοήγηση µέσω του επιλεγµένου αριθµού σύνδεσής του µε το διαδίκτυο.
 9. α. Οι πάροχοι ΥΠΠ µέσω διαδικτύου, δηλώνουν τις ΥΠΠ υποχρεωτικά στην ΕΕΤΤ, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξη της παροχής τους. 

β. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ΕΕΤΤ ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 4. Επίσης, δηλώνεται υποχρεωτικά στην ΕΕΤΤ και ο διαδικτυακός τόπος ή άλλο σηµείο πρόσβασης της συγκεκριµένης υπηρεσίας.

γ. Η ΕΕΤΤ διατηρεί ενηµερωµένο αρχείο µε όλες τις ΥΠΠ, οι οποίες παρέχονται µέσω διαδικτύου και δηµοσιεύει την πληροφορία αυτή στην ιστοσελίδα της.

ΑΡΘΡΟ 7

Ειδικοί όροι παροχής Υπηρεσιών Σύντοµων Μηνυµάτων (ShortMessage Services-SMS) Προστιθέµενης Αξίας (PSMS) και Πολυµεσικών Μηνυµάτων Προστιθέµενης Αξίας (PMMS)

Οι ειδικοί όροι παροχής Υπηρεσιών Σύντοµων Μηνυµάτων (Short Message Services-SMS) Προστιθέµενης Αξίας (PSMS) και Πολυµεσικών Μηνυµάτων Προστιθέµενης Αξίας (PMMS) ισχύουν συµπληρωµατικά των ως άνω αναφερόµενων στο άρθρο 4 όρων.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών PSMS και PMMS, υποχρεούται να ενηµερώνει κάθε Τελικό Χρήστη άµεσα είτε µετά την αποστολή του πρώτου µηνύµατος είτε µετά την αποστολή του µηνύµατος εγγραφής του Τελικού Χρήστη, εφόσον πρόκειται για Υπηρεσία η οποία προϋποθέτει την εγγραφή του Τελικού Χρήστη για την χρήση της, για τα κάτωθι, κατά περίπτωση, στοιχεία :

α) την τιµολόγηση ανά µήνυµα

β) τον συνολικό αριθµό µηνυµάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας

γ) το συνολικό µέγιστο κόστος της Υπηρεσίας για τον Τελικό Χρήστη, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)

δ) την επωνυµία του Παρόχου ΥΠΠ και

ε) την πληροφόρηση ότι η παρεχόµενη ΥΠΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους, εφόσον η παρεχόµενη ΥΠΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους.

Η ενηµέρωση για τα ανωτέρω παρέχεται ατελώς.

ΑΡΘΡΟ 8

Καταγγελίες Καταναλωτών

 1. Ο καταναλωτής υποβάλλει την καταγγελία του για την παροχή ΥΠΠ εγγράφως είτε στον Πάροχο ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης είτε στον Πάροχο ∆ικτύου είτε στον Πάροχο ΥΠΠ.
 2. Ο πάροχος που λαµβάνει την καταγγελία για την παροχή ΥΠΠ οφείλει να απαντά εγγράφως σε αυτή εντός αποκλειστικής προθεσµίας (20) είκοσι ηµερών. Ο πάροχος που λαµβάνει την καταγγελία οφείλει να αποδίδει σε αυτή µοναδικό αριθµό αναφοράς (αριθµό πρωτοκόλλου) που περιλαµβάνει και την πληροφορία της ηµεροµηνίας παραλαβής. Ο εν λόγω αριθµός αναφοράς κοινοποιείται από τον πάροχο που λαµβάνει την καταγγελία στον καταναλωτή εφόσον αυτός αιτηθεί σχετικά. Σε κάθε περίπτωση η έγγραφη απάντηση του παρόχου προς τον καταναλωτή περιλαµβάνει τον µοναδικό αριθµό αναφοράς του παραπόνου/καταγγελίας.
 3. Ο Πάροχος ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης ενηµερώνει άµεσα τον Πάροχο ∆ικτύου για κάθε καταγγελία καταναλωτή που τον αφορά. Ο Πάροχος ∆ικτύου ενηµερώνει τον Πάροχο ΥΠΠ άµεσα για κάθε καταγγελία καταναλωτή που τον αφορά. Ο Πάροχος ΥΠΠ τηρεί πλήρως ενηµερωµένο συνοπτικό κατάλογο και σχετικό αρχείο των καταγγελιών καταναλωτών που λαµβάνει είτε απευθείας είτε µέσω άλλων παρόχων είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ανά παρεχόµενη ΥΠΠ. Στον εν λόγω κατάλογο καταγγελιών περιλαµβάνεται και η πληροφορία του τρόπου αντιµετώπισης κάθε καταγγελίας. Το σχετικό αρχείο καλύπτει τουλάχιστον την περίοδο των τελευταίων δύο ετών.

4, Ο πάροχος που λαµβάνει καταγγελία καταναλωτή για την παροχή ΥΠΠ εξετάζει ενδελεχώς και σε συνεργασία µε τους άλλους εµπλεκόµενους παρόχους το περιεχόµενο της καταγγελίας και µεριµνά για την παροχή ολοκληρωµένης απάντησης στην καταγγελία του καταναλωτή εντός της οριζόµενης στην παράγραφο 2 προθεσµίας. Η εξέταση των καταγγελιών δεν περιορίζεται µόνο στον έλεγχο καταγραφής των στοιχείων της κλήσης στην αναλυτική κατάσταση κλήσεων αλλά καλύπτει το σύνολο των καταγγελλοµένων.

 1. Ο Πάροχος ∆ικτύου, στην περίπτωση που µετά από καταγγελία καταναλωτή ή κατόπιν δικής του έρευνας διαπιστώσει ότι οι δευτερογενώς από αυτόν εκχωρηθέντες αριθµοί στον Πάροχο ΥΠΠ δεν χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία για τους εν λόγω αριθµούς, τότε διακόπτει την παροχή των ΥΠΠ. Στην περίπτωση αυτή, σε συνεννόηση µε τον Πάροχο ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης, προβαίνουν στην µη χρέωση των σχετικών κλήσεων των καταναλωτών ή/και στην επιστροφή των καταγγελθέντων για αυτές τις κλήσεις ποσών.
 2. Σε περίπτωση µαζικών καταγγελιών καταναλωτών για µη νόµιµη παροχή συγκεκριµένων ΥΠΠ, ο Πάροχος ∆ικτύου Εκκίνησης Κλήσης υποχρεούται να διακόψει την παροχή πρόσβασης στις συγκεκριµένες ΥΠΠ και να ενηµερώσει σχετικά την ΕΕΤΤ.
 3. Εφόσον, µετά την έγγραφη απάντηση του παρόχου στην καταγγελία του καταναλωτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, δεν διευθετηθεί η διαφορά µεταξύ των δύο µερών, ο καταγγέλλων δύναται να απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ για να επιληφθεί του θέµατος µε βάση τις αρµοδιότητές της. Η υποβαλλόµενη στην ΕΕΤΤ καταγγελία περιλαµβάνει και την έγγραφη απάντηση του παρόχου, εφόσον υπάρχει.

ΑΡΘΡΟ 9 Άλλες ∆ιατάξεις

 1. Στη Σύµβαση µεταξύ Παρόχου ∆ικτύου και Παρόχου ΥΠΠ περιλαµβάνονται οπωσδήποτε όροι που αφορούν την υποχρέωση του συµβαλλόµενου Παρόχου ΥΠΠ, να συµµορφώνεται µε την παρούσα Απόφαση καθώς και κάθε σχετική Απόφαση της ΕΕΤΤ, ως εκάστοτε ισχύουν.
 2. Η ΕΕΤΤ δύναται να συµπληρώνει ή να τροποποιεί τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης εάν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Για την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των διατάξεων της παρούσας, η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 10 Κυρώσεις

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόµενες στο άρθρο 63 του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), διοικητικές κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 11 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις µήνες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Σεπτεµβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ


Αφήστε μια απάντηση