Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Νόμοι - Ρυθμίσεις / Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 69/1988 “Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Γ.Δ.Ε.”, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/1990 “Περί Συστάσεως Γεν. Δ/νσεων”, το Π.Δ. 293/1991 “Περί Συστάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε.” και το Π.Δ. 167/1992 “Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε.” 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α’/23.3.1999) “Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο επιβάλλει την ανακούφιση του κυκλοφοριακά συμφορημένου κέντρου της Αθήνας. 3. Την υπ’ αριθμ. 18674/4176/26.3.2004(ΦΕΚ 8’535/ 29.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστ.Νεράντζη, αποφασίζουμε:

1. Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί Αλεξάνδρας-Ζαχάρωφ-Μεσογείων-Φειδιππίδου-Μιχαλακοπούλου-Σπύρου Μερκούρη -Βρυάξιδος-Υμηττού-Ηλ.Ηλιού-Α. Φραντζή-Λ. Συγγρού-Χαμοστέρνας-Πειραιώς-Ιερά Οδός-Κωνσταντινουπόλεως-Αχιλλέως-πλατεία Καραϊσκάκη-Καρόλου-Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)-Αλεξάνδρας, από 30 Αυγούστου 2004 έως και 22 Ιουλίου 2005 για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη και για τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή για τις 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε Ο, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1,3,5,7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες.

Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να αρθούν με απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α. Αυτοκίνητα κρατικά, δημοτικά, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών.

β. Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης αποστολής, καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ’ όσον αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα.

γ. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων επισκεπτών της χώρας για τις πρώτες σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα. Επίσης αυτοκίνητα νοικιασμένα από ξένους επισκέπτες της χώρας και ‘Ελληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα αυτοκίνητα αυτά δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.

δ. Αυτοκίνητα γιατρών με μόνο επιβάτη τον ίδιο το γιατρό για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

ε. Αναπηρικά αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.

στ. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

ζ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή άτομα με αναπηρίες), εφ’ όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή τμήματα Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας, και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι Βεβαιώσεις θα χορηγούνται κατά την κρίση του Νομάρχη, μόνο για σοβαρές περιπτώσεις.

η. Μέχρι εκατόν είκοσι (120) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας που ευρίσκεται εντός του δακτυλίου και μέχρι ογδόντα (80) για εκτός, μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα του Πειραιά και των επαρχιών, μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε αθλητική εφημερίδα. Μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων εφημερίδων, μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών περιοδικών και μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών οικονομικών περιοδικών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πληροφόρησης ύστερα από έγγραφο του Διευθυντή των ανωτέρω εφημερίδων και περιοδικών. Μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ ύστερα από έγγραφο του Προέδρου τους.

θ. Λεωφορεία γενικά και σχολικά αυτοκίνητα.

ι Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών, ή υλικών όστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών,με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά. Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

ια. Δύο (2) αυτοκίνητα για κάθε αεροπορική εταιρεία, η ύπαρξη της οποίας θα αποδεικνύεται από σχετική κατάσταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ιβ. Μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του Πρακτορείου Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου, μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του Νέου Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα του Μακεδόνικου Πρακτορείου Ειδήσεων.

ιγ. Μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα για την Εθνική Τράπεζα, μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα για κάθε άλλη Τράπεζα και μέχρι τέσσερα (4) αυτοκίνητα για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

ιδ. Μέχρι τριακόσια (300) αυτοκίνητα για το πρώτο πολιτικό κόμμα, μέχρι διακόσια (200) για το δεύτερο, μέχρι εξήντα (60) για το τρίτο, μέχρι πενήντα (50) για το τέταρτο, μέχρι σαράντα (40) για το πέμπτο, μέχρι τριάντα (30) για το έκτο και μέχρι πέντε (5) για τα υπόλοιπα ανάλογα με τη δύναμη τους κατά τις τελευταίες εκλογές. Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή, μέχρι τρία (3) για κάθε τέως βουλευτή που δεν εξελέγη στις τελευταίες εκλογές, μέχρι τριάντα πέντε (35) για τις ανάγκες των γραφείων Υπουργών και Υφυπουργών, και μέχρι είκοσι (20) για τις ανάγκες των γραφείων Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων. Για τις ανάγκες των γραφείων της Βουλής των Ελλήνων, χορηγείται ανάλογος αριθμός αδειών που καθορίζεται ύστερα από έγγραφο του Προέδρου της. Μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

ιε. Μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα για την ‘Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, εφ’ όσον οδηγούνται από ξένο ανταποκριτή.

ιστ. Μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα για την ΝΕΤ, μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα για την ΕΤ1, μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό και μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα για κάθε τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει εντός του δακτυλίου, μέχρι τριάντα (30) αυτοκίνητα για εκτός και μέχρι τριάντα (30) αυτοκίνητα για τη Γ.Γ. Τύπου και Πληροφοριών για την κάλυψη των αναγκών τους.

ιζ. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για την ‘Ενωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού.

ιη. Ειδικά αυτοκίνητα χρηματαποστολών, η χρήση των οποίων θα προκύπτει από ένδειξη που θα αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

ιθ. Μέχρι τριάντα πέντε (35) αυτοκίνητα των φυσιοθεραπευτών του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αθήνας για την εκτέλεση υπηρεσίας. Επίσης μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα των φυσιοθεραπευτών ελευθέρων επαγγελματιών, που δεν διατηρούν εργαστήριο, ούτε είναι υπάλληλοι Νοσοκομείου ή άλλου Ιδρύματος και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κατάκοιτους, εφ’ όσον επιβαίνουν μόνοι στα αυτοκίνητα τους, με βάση πίνακα που θα υποβάλλει στην οικεία τροχαία το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

κ. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της Γ.Σ.Ε.Ε. και μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα του Ε.Κ.Α.

κα. Από δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα για την Εθνική ‘Ενωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, την ‘Ενωση Νέων Ελλήνων Φωτορεπόρτερ, την ‘Ενωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος και την Πανελλαδική ‘Ενωση Φωτοειδησεογράφων, για επαγγελματικές ανάγκες των μελών της, με πίνακες που θα υποβάλλουν στην οικεία τροχαία μόνο τα Δ.Σ. των Ενώσεων τους.

κβ. Τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των επαγγελματιών εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων που η επαγγελματική τους έδρα βρίσκεται μέσα στα όρια του δακτυλίου-της παραγρ. 1 της παρούσας Απόφασης, με βάση πίνακα που θα υποβάλλει στην οικεία υπηρεσία τροχαίας κινήσεως το Δ.Σ. του επαγγελματικού τους σωματείου, ο οποίος θα συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία της Εφορίας για την έδρα της κάθε επιχείρησης.

κγ. Τα αυτοκίνητα των μελών του ιπτάμενου προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που κατοικούν μέσα στα όρια του δακτυλίου της παραγρ. 1 της παρούσας, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους με την υπηρεσιακή τους στολή, για διαδρομές μεταξύ της κατοικίας τους και του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”. Στα παραπάνω αυτοκίνητα επιτρέπεται να επιβαίνουν και άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον πληρούν τους όρους του προηγούμενου εδαφίου. Η Ολυμπιακή Αεροπορία θα υποβάλλει στην οικεία υπηρεσία τροχαίας κινήσεως ονομαστική κατάσταση του προσωπικού, που δικαιούται να εξαιρεθεί από τα περιοριστικά μέτρα της παρούσας, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις κατοικίας και τους αντίστοιχους αριθμούς κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, ώστε να τους χορηγηθούν τα ειδικά σημειώματα της παραγράφου 3 της παρούσας.

κδ. Τα αυτοκίνητα των επαγγελματιών μελών των σωματείων συντηρητών καυστήρων, εφ’ όσον πραγματοποίησαν εισόδημα από το επάγγελμα τους αυτό, δηλωμένο στην Εφορία κατά το προηγούμενο έτος και αποδεδειγμένα κινούνται για επαγγελματικούς λόγους.

κε. Τα αυτοκίνητα των εν ενεργεία δικαστικών, των οποίων η έδρα της εργασίας τους ή η κατοικία τους ευρίσκεται εντός των ορίων του δακτυλίου, και εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους.

κστ. Τα αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων της περιοχής που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου, εφ’ όσον οι κάτοχοι τους εφοδιαστούν με ειδική κάρτα από το Δήμο Αθηναίων, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό ωραρίου εργασίας, για χρονικό διάστημα μιας (1) ώρας πριν την έναρξη της εργασίας και μόνο για την έξοδο τους από την περιοχή του δακτυλίου, και για χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών από τη λήξη του ωραρίου τους για την επιστροφή τους στον τόπο κατοικίας τους. Τα αυτοκίνητα αυτά για την έξοδο τους από το δακτύλιο και την είσοδό τους σ’ αυτόν θα κινούνται μόνο μέσα σε προκαθορισμένη ζώνη του δακτυλίου, αναλόγως του τόπου κατοικίας του κατόxου, χρησιμοποιώντας τη συντομότερη διαδρομή από και προς την κατοικία του ιδιοκτήτη. Οι ζώνες αυτές είναι οι εξής:.

Α Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Λ. Αλεξάνδρας -Ζαχάρωφ -Μεσογείων -Φειδιππίδου Μιχαλακοπούλου -Σπ. Μερκούρη – Ριζάρη -Βασ. Σοφίας -Γεωργίου Α’ -Σταδίου- Αιόλου -28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) -Λ. Αλεξάνδρας.

Β Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: 28ης Οκτωβρίου- Αιόλου -Σταδίου -Ερμού -Πειραιώς -Ιερά Οδός -Λ. Κωνσταντινουπόλεως -Αχιλλέως -πλ. Καραϊσκάκη -Καρόλου -Μάρνη -28ης Οκτωβρίου (Πατησίων).

Γ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Ερμού -πλατεία Συντάγματος -Λ. Αμαλίας -Λ. Συγγρού -Καλλιρρόης -Παναγή Τσαλδάρη -Χαμοστέρνας -Πειραιώς -Ερμού.

Δ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Βασ. Σοφίας -Ριζάρη -Σπ. Μερκούρη -Υμηττού -Η. Ηλιού -Α. Φραντζή -Καλλιρρόης -Συγγρού -Λ. Αμαλίας -Βασ.Σοφίας.

Οι ειδικές αυτές κάρτες αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του κατόχου, τη δ/νση κατοικίας αυτού Και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, φέρουν δε χρώμα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας.

κζ. Μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί η “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ” Α.Ε. για την επίβλεψη των έργων του ΜΕΤΡΟ, καθώς και μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα της αναδόχου Κ/Ξ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ”. Τυχόν μελλοντικές πρόσθετες ανάγκες για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ θα αντιμετωπίζονται με εφαρμογή της παραγρ. 4 του εβδόμου άρθρου του Ν. 1955/1991.

κη. Μέχρι τριάντα (30) Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες ΔΜΕΟ, ΔΚΕΟ, Δ9, ΔΚΕΣΟ της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ (μέχρι δέκα πέντε (15) της ΔΜΕΟ, μέχρι έξι (6) της ΔΚΕΟ, μέχρι επτά (7) της ΔΚΕΣΟ και μέχρι δύο (2) της Δ9) , καθώς και μέχρι τρία (3) της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρυθμίσεων κυκλοφορίας, φωτεινών σηματοδοτήσεων και άμεσων επεμβάσεων σε θέματα οδικής ασφάλειας που προκύπτουν από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ.

κθ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

λ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για το ΠΕΡΠΑ.

λα. Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (ΕΟΑ).

λβ. Μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα για την οργανωτική Επιτροπή Αθήνα 2004 Α.Ε.

λγ. Μέχρι δώδεκα (12) αυτοκίνητα για την ΕΥ ΔΕ/ΕΣΕΑ, μέχρι οκτώ (8) αυτοκίνητα για την ΕΥ ΔΕ/ΟΕ 2004 και μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα για το γραφείο κυκλοφορίας φωτεινής σηματοδότησης και τηλεματικής 2004. λδ. ‘Ολα τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας.

3. Τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις η, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ,ιη, ιθ, κ, κα, κβ, κγ, κδ, κε, κζ, κη,λ,λα, λβ, και λγ της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο εφ’ όσον έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο από τη Δ/νση Τροχαίας Αττικής. Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιουμένων προς την παραπάνω υπηρεσία τροχαίας κινήσεως στην οποία υποβάλλονται και τυχόν αιτήματα ενδιαφερομένων για χορήγηση σημειωμάτων πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα, τα οποία ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Στις άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτ/του, το ονοματεπώνυμο του οδηγού και του ιδιοκτήτου ή κατόχου, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτού. Ειδικά για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας στο δακτύλιο της περίπτωσης (η) συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες, ελάχιστη κυκλοφορία του εντύπου κ.λπ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται μέχρι και την 31.11.2004.

4. Για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων επειγόντων και εκτάκτων περιστατικών η Δ/νση Τροχαίας Αττικής είναι δυνατόν να χορηγεί κατά την κρίση της προσωρινά σημειώματα ολιγοήμερης διάρκειας, η οποία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Τα σημειώματα αυτά χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την οικεία υπηρεσία τροχαίας κινήσεως και αναφέρουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που εξαιρείται προσωρινά από τα περιοριστικά μέτρα της απόφασης αυτής, καθώς και την ημερομηνία λήξης.

5. Τα φορτηγά αυτοκίνητα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 2,2 τόνων δεν υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα και κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο δακτύλιο, με τους περιορισμούς του εμπορικού τριγώνου και της “ΜΠΛΕ ΖΩNH~”, όπως αυτοί καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις.

6. Τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους 2,2 τόνων και κάτω υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της απόφασης αυτής με τις εξής εξαιρέσεις:

α. Κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό, εφ’ όσον μεταφέρουν τρόφιμα ή ποτά, είδη για νοσοκομεία ή κάνουν διανομή τύπου.

β. Κυκλοφορούν ελεύθερα από 14.30 μέχρι 17.00, εφ’ όσον διανέμουν εμπορεύματα, που δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση.

γ. Εξαιρούνται μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της εταιρείας “ΑΚ ΕΛΜ!”, για όσο διάστημα αυτή έχει σύμβαση συντήρησης με τον ΟΤΕ των τηλεφωνικών θαλάμων στην περιοχή ισχύος των περιοριστικών μέτρων και μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα της εταιρείας “ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.” για όσο διάστημα αυτή έχει σύμβαση συντήρησης του συστήματος σηματοδότησης στην περιοχή ισχύος των περιοριστικών μέτρων. Τα παραπάνω αυτοκίνητα της περίπτωσης γ, εξαιρούνται μόνο εφ’ όσον έχουν εφοδιαστεί με ειδικό σημείωμα από την οικεία υπηρεσία τροχαίας κινήσεως που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 της Απόφασης αυτής.

7. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999). Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και στους κατοίκους του δακτυλίου κατόχους της ειδικής κάρτας, σε περίπτωση κυκλοφορίας τους σε ζώνη διαφορετική από την επιτρεπόμενη ή σε ώρες άλλες από τις προβλεπόμενες για τις ζώνες αυτές, από την παρούσα Απόφαση.

8. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή από εκπροσώπους των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος -Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Eργων και Μεταφορών – Επικοινωνιών, που θα εξετάζει και θα εισηγείται για θέματα που αφορούν στα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και για ειδικές περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω παραγράφους.

9. Με απόφαση του Υπουργού Π ΕΧΩΔΕ και μετά από εισήγηση της παραπάνω Τριμελούς Επιτροπής για λόγους κατασκευής του ΜΕΤΡΟ, είναι δυνατόν να τροποποιούνται προσωρινά τα όρια του δακτυλίου περιοριστικών μέτρων.

10. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και μετά από εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής είναι δυνατόν να τροποποιείται η διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων του δακτυλίου. Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αφήστε μια απάντηση