Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Νόμοι - Ρυθμίσεις / Υπουργική απόφαση για την Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου του 2010

Υπουργική απόφαση για την Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου του 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ                                                                 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αθήνα   25 – 8 – 2010
Αρ. Πρωτ. Γ. Π.οικ.104720
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. Διεύθυνση: Βερανζέρου 50
Ταχ. Κώδικας: 10438 
Πληροφορίες: M. Λέκκα
Τηλέφωνο: 210 5236948
FAX: 210 5233563

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α’ /3.8.2010).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις του ν.  3868/2010 (ΦΕΚ  129Α/3.8.2010 ) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης».
2. Το ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’90)
3. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚΑ’247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131Α/27.6.2001) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α/11.7.2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 3420/05 (ΦΕΚ 298Α/6-12-2005) «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του Καπνού» (FCTC – W.H.O. for tobacco control).
7. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.      
8. Τις διατάξεις του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262Α/23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α /23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
10. Τις διατάξεις του ν. 3852Α/ 7.6.2010 (ΦΕΚ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
11. Το π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α/14.6.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας».
12. Τα άρθρα 159, 169 του Π.Δ. 141/91 «Αρμοδιότητες  των οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
13. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
14. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
15. Την Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526Β) Υγειονομική Διάταξη περί Υγειονομικού Ελέγχου και Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 94643/3.8.2007 (ΦΕΚ 1384Β).
16. Την Υ1/ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001Β) Υγειονομική Διάταξη «περί απαγόρευσης καπνίσματος»
17. Την Υ1/ΓΠ/οικ.82942/2003 (ΦΕΚ 1292Β) Υγειονομική Διάταξη «περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».    
18. Την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας πλαισίου προστασίας και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού από τον καπνό.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1 – Αρμόδιες Αρχές και Όργανα Ελέγχου

Την εποπτεία για την εφαρμογή του κεφ. Ζ άρθρα 17 και 32 του Ν. 3868/2010 περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, ασκεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Δ/νσης Εξαρτήσεων. Μέχρι την συγκρότηση της ανωτέρω Δ/νσης στα τμήματα που προβλέπει ο Ν. 3868/2010 η αρμοδιότητα ασκείται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής, τμήματα  Β΄ και Γ΄. 
1. α)  Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του Νόμου 3868/2010  καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους. 
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών αρχών. 
2. Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), διερευνά τις σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου και συνεργάζεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του με τις άλλες ελεγκτικές αρχές για την ορθή εφαρμογή του νόμου. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων καταγγελιών το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. επιλαμβάνεται και διενεργεί το ίδιο τον έλεγχο, ενώ διαπιστωθείσης της παράβασης μπορεί να ζητήσει την επιβολή προστίμων και κυρώσεων κατά των παραβατών από τις κατά τόπο Αρμόδιες Αρχές.
3. Τα όργανα ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου τους και κατόπιν αιτήματός τους συνεπικουρούνται από τις κατά τόπους αστυνομικές και λοιπές αρχές, μεταξύ άλλων και των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι οποίες υποχρεούνται να ανταποκριθούν.
4. α) Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την Προϊσταμένη τους Αρχή. 
β) Τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές και τη διαπίστωση των παραβάσεων, όπως: η ημεροχρονολογία της εκάστοτε παράβασης, τα στοιχεία ταυτότητας του παραβαίνοντος, όταν πρόκειται για παράβαση φυσικού προσώπου και τα στοιχεία της επιχείρησης, όταν η παράβαση αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Α.Φ.Μ. και η ΔΟΥ του παραβαίνοντος, ο αύξων αριθμός της Πράξης Επιβολής Προστίμου κτλ. Οι εκθέσεις αυτές θα διαβιβάζονται αντίστοιχα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και στην αρμόδια για την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
5. Παράλληλα, ο Προϊστάμενος της κατά τόπον αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να συγκεντρώνει στοιχεία και συνοπτικές αναφορές των ανωτέρω (υπό 4.) εκθέσεων από όλα τα όργανα που διενεργούν ελέγχους στην Περιφέρειά του για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 και να συντάσσει εξαμηνιαίες αναφορές, που θα υποβληθούν στο Τμήμα Αντιμετώπισης  Αλκοολισμού – Κατάχρησης Ουσιών της  Διεύθυνσης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α., προκειμένου να εκδοθούν περιοδικά στατιστικά στοιχεία για την πορεία των ελέγχων, τα ποσοστά συμμόρφωσης των παραβατών και τα ποσοστά μείωσης των καπνιστών στη Χώρα μας. Τα συγκεντρωμένα στατιστικά αυτά στοιχεία θα αποτελούν το περιεχόμενο ετήσιας έκθεσης της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων, που θα υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα δημοσιεύεται.
6. Ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως ή μετά από καταγγελία διενεργεί ελέγχους στην περιοχή ευθύνης του. Όπου κρίνεται σκόπιμο, με Πράξη του Προϊσταμένου της Αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται κοινά κλιμάκια από ένα υγειονομικό όργανο, ένα όργανο της δημοτικής αστυνομίας ή του λιμενικού, συνεπικουρούμενα, εφόσον παραστεί ανάγκη, από ένα αστυνομικό όργανο ή ένα στέλεχος των ελεγκτικών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή επιθεωρητές εργασίας, όπως ειδικότερα καθορίζονται με την εκάστοτε Πράξη συγκρότησης του κλιμακίου. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα το ζήτημα του ελέγχου των επαναλαμβανομένων παραβάσεων σε δημόσιους χώρους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα δημιουργηθεί πλήρες μηχανογραφημένο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των παραβάσεων. 
7. Η διαδικασία ελέγχου, ασκείται όπως προβλέπεται στους Οργανισμούς λειτουργίας των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών και όπως ορίζεται στην παρούσα.
8. Τα εντεταλμένα αρμόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων την ταυτότητα της υπηρεσίας τους. 

Άρθρο 2 – Διαδικασίες Ελέγχων – Πιστοποίηση παραβάσεων 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οι αρμόδιες Αρχές και τα Όργανα ελέγχου διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262, τΑ΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3868/2010  και ισχύει. 
2. Οι ανωτέρω αρμόδιες Αρχές και τα Όργανα ελέγχου παρεμβαίνουν στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3730/2008 και στις Υγειονομικές Διατάξεις Υ1/ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001Β) και Υ1/ΓΠ/οικ.82942/2003 (ΦΕΚ 1292Β) «περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».
3. Τακτικοί έλεγχοι κατά το άρθρο 1, παρ. 4 της παρούσης διεξάγονται σε μηνιαία, ή διμηνιαία βάση ανάλογα: α) με τον αριθμό των διαπιστωθεισών παραβάσεων και β) το εύρος της περιοχής ελέγχου.
Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας του ελεγχόμενου χώρου, δίνοντας προτεραιότητα σε χώρους στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις.
Σε περίπτωση καταγγελίας κινητοποιείται η διαδικασία έκτακτου ελέγχου.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος Β που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία περιγράφεται συνοπτικά η διαπιστωθείσα παράβαση και αιτιολογείται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου, στο πλαίσιο του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 3868/2010 και ισχύει. Αντίτυπο της Πράξης αυτής επιδίδεται στον παραβάτη επιτόπου ή κοινοποιείται στον αρμόδιο υπεύθυνο του χώρου ή θυροκολλείται σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του από τους παραβάτες ή τους προστιθέντες αυτών. Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να διατυπώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Σε περίπτωση που ο παραβάτης προβάλλει επαρκείς αντιρρήσεις, κατά την έγγραφη αιτιολογημένη κρίση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση, το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται.
5. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους ΟΤΑ, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, συνίσταται σε επίπληξη ή οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ιδίου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρμοδιότητας του ιδίου Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο ποσό. 
Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθέντων όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται επιβολή  έτι αυστηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
Το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι ανάλογο των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 12: ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 3868/2010, προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα.
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι κατώτερα των αναφερόμενων στον συγκεκριμένο (υπό 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) πίνακα. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το Πειθαρχικό συμβούλιο οφείλει να διπλασιάσει το επιβαλλόμενο πρόστιμο. 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλείται ταχύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων παραβάσεων.
6. Για το πρόστιμο κριτήρια αποτελούν:
Α. ο χώρος εντός του  οποίου διαπιστώνεται η παράβαση,     
Για την εφαρμογή του νόμου ορίζεται η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 
• νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων, 
• εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
• χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων,  
• καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  
• κέντρα διασκέδασης, κλπ., 
Β. η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων, όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων, 
Γ. η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος. Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε αρμόδιος θα πρέπει να φροντίζει για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνει τη σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου.
Δ. η μη ανταπόκριση του υπεύθυνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης και η μη κλήση των αρμοδίων οργάνων καθώς και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες,
Ε. η μη συνεργασία του υπεύθυνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου
ΣΤ. η υποτροπή, ήτοι η επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο. 
Ειδικότερα, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, τα πρόστιμα συναρτώνται με τον αριθμό των κατοίκων του  δημοτικού διαμερίσματος, όπως ειδικότερα κατά παράβαση αναλύεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.
7. Για την παρούσα ως επαναλαμβανόμενη παράβαση ή υποτροπή νοείται η πλέον της μίας παράβαση των διατάξεων του Ν. 3868/2010, που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές στον ίδιο δημόσιο χώρο ή στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
8. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους δεν θίγονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3 – Επιβολή προστίμων

1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανά περίπτωση είναι: 
Α. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 3730/2008, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 50 έως 500 ευρώ για κάθε παράβαση, όπως εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ 1, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
Β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του ν. 3730/2008, ή σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις άρθρου 2 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 3868/2010, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου είναι από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, όπως εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ 1, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
Γ.   Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους κατά παράβαση των άρθρων 2 και 4 του Ν. 3730/2008 ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, το ύψος οποίου εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α’, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
Δ. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, το ύψος οποίου εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α’,  ΠΙΝΑΚΑΣ 3, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
2. Η παράβαση βεβαιώνεται σε «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010», το οποίο οφείλει να προμηθευτεί ο υπόχρεος. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και  με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή.  Επιπροσθέτως, η παράβαση καταχωρείται σε ειδικό τριπλότυπο έντυπο, που τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ». Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της Πράξης Επιβολής Προστίμου ορίζονται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η παράβαση καταχωρείται στο ανωτέρω τριπλότυπο έντυπο, ένα αντίγραφο του οποίου επιδίδεται στον παραβάτη, ένα παραμένει ως στέλεχος και ένα διαβιβάζεται στην ΔΟΥ του παραβάτη και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων του άρθρου 4 της παρούσας. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο θα εκδίδεται και θα διαβιβάζεται από και με ευθύνη του Υ.Υ.Κ.Α. προς όλες τις ελεγκτικές αρχές. Θα φέρει ανάγλυφο το έμβλημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε αριθμημένο φύλλο του προκειμένου να εξασφαλίζεται η γνησιότητά του. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή του ειδικού τριπλότυπου εντύπου, η παράβαση βεβαιώνεται στο «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010». Για τις βεβαιωθείσες παραβάσεις επιβάλλονται τα πρόστιμα που αναλογούν.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποτροπή σε επανέλεγχο, το πρόστιμο διπλασιάζεται για κάθε παράβαση, βάσει του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου στον ίδιο χώρο ή στην ίδια επιχείρηση.
Σε περίπτωση διαπίστωσης τέταρτης παράβασης σε χώρο ή κατάστημα, κατόπιν διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ή και ελέγχου κατόπιν καταγγελίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η αρμόδια ελεγκτική αρχή πέραν του νέου προστίμου που θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την Πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα Ελέγχου Καπνού του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με σχετική απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα ενημερωθούν, προβαίνουν σε προσωρινή σφράγιση του καταστήματος για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης πέμπτης παράβασης, η αρμόδια ελεγκτική αρχή πέραν του προστίμου, που θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την Πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα Ελέγχου Καπνού του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με σχετική απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα επιληφθούν, προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας και οριστική σφράγιση του καταστήματος.
3. Ο παραβάτης υποχρεούται να δώσει στον ελεγκτή οποιοδήποτε από τα προσωπικά του στοιχεία ή τα στοιχεία της επιχείρησης θα ζητηθούν, όπως: ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ΑΦΜ επιχείρησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας, και να προσκομίσει στα πλαίσια του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
Σε περίπτωση που ο παραβάτης αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε ο ελεγκτής δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της αστυνομίας.
Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα τη συνδρομή τους προκειμένου να συμπληρωθεί άρτια η Πράξη Επιβολής Προστίμου. 
4. Σε κάθε περίπτωση η άμεση καταβολή του ποσού του προστίμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση, κοινοποίηση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής του, συνεπάγεται μείωση του ποσού του προστίμου σε ποσοστό 50%.
5. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα του Παραρτήματος Α’ δεν μπορούν να υπερβούν τα οριζόμενα κατά περίπτωση ανώτερα ποσά.

Άρθρο 4 – Βεβαίωση και Είσπραξη προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας Κ.Υ.Α. πρόστιμα αποστέλλονται για βεβαίωση στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) σε βάρος των υπόχρεων καταβολής τους, ως δημόσια έσοδα (ν. δ. 356/1974). 
2. Οι τίτλοι είσπραξης πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/ 1989 (κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), προκειμένου να εισπράττονται ως δημόσια έσοδα.
3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα τα οποία εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατανέμονται σε ποσοστό 20% στον υπ’ αρίθμ. ………….Κωδικό Καπνού του Υ.Υ.Κ.Α. για την κάλυψη προγραμμάτων δημόσιας υγείας και σε ποσοστό 80% στον υπ’ αρίθμ. ……….. Κωδικό του Υπ. Εσωτερικών για την ανταποδοτική υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του ελεγκτικού μηχανισμού της παρούσης Κ.Υ.Α. Τα εισπραχθέντα ποσά από τα βεβαιωθέντα πρόστιμα αποδίδονται στις αρμόδιες Αυτοδιοικητικές Αρχές.
4.  Το Υπουργείο Οικονομικών αντιπαραβάλει τα στοιχεία επιβολής και είσπραξης των προστίμων ανά δίμηνο και μεριμνά προκειμένου να εισπραχθούν από τις αρμόδιες ΔΟΥ τα μη εισπραχθέντα πρόστιμα.  
5. Ο κωδικός καπνού του Υ.Υ.Κ.Α. πιστώνεται το αργότερο ανά δίμηνο από το Υπ. Οικονομικών και λίστα των εισπραχθέντων προστίμων διαβιβάζεται στο Υ.Υ.Κ.Α.

Άρθρο 5 -Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα ΚΥΑ να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΓΚΟΥΣΗΣ             Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ         Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ             ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ        ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ             ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                        ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ       Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ                        Μ.ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 


Αφήστε μια απάντηση