Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Νόμοι - Ρυθμίσεις / Προεδρικό διάταγμα για την Πιστοποίηση της γνώσης Η/Υ

Προεδρικό διάταγμα για την Πιστοποίηση της γνώσης Η/Υ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 44/2005
(Δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ αρ. 63/9.3.2005)

Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα», όπως αυτό ισχύει

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη Δηµόσια Διοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄).
β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, µε το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38/Α΄).
γ) Το Π.Δ. 165/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48 ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 149/Α΄).
δ) Το Π.Δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48 ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 178/Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
3. Τις υπ’ αριθ. 14/2005 και 41/2005 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

αποφασίζουµε:

Άρθρο µόνο

1. Στα προσόντα διορισµού του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου µόνου του Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄), προστίθεται και το πτυχίο «Εφαρµοσµένης Αγροοικολογίας (Π.Σ.Ε.)».

2. Στα προσόντα διορισµού κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των άρθρων 12, 13, 14, 15 και 16 του Π.Δ. 50/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε, προστίθεται και το πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. (άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 2683/1999).

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 11 του άρθρου µόνου του Π.Δ. 347/2003, προστίθεται φράση ως
εξής:

«και επιπλέον γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασία κειµένων β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου».

4. Τα δύο τελευταία εδάφια, µετά την περίπτωση ε΄, της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως ίσχυε πριν τη συµπλήρωση της παραγράφου αυτής µε την παράγραφο 16 του άρθρου µόνου του Π.Δ. 347/2003, και το εδάφιο που προστέθηκε στην παραπάνω παράγραφο 6 µε τη διάταξη αυτή του Π.Δ. 347/2003, αντικαθίστανται ως εξής:

«Η προβλεπόµενη από το άρθρο 27 παρ. 1 γνώση χειρισµού Η/Υ, διαπιστώνεται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοιπιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), µε βάση τη διεθνή επί του θέµατος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδοµές, το λογισµικό, τις µεθόδους και τη διαδικασία.

β) Τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του διατάγµατος αυτού.

γ) Τίτλους σπουδών, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ.

Μεταβατικά και το αργότερο ως την 31.12.2005, η γνώση Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ αποδεικνύεται και µε τους ακόλουθους τρόπους:

(i) Με εµπειρία έξι τουλάχιστον µηνών στα αντικείµενα της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος διατάγµατος ή

(ii) µε πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς πιστοποίησης συµβεβληµένους µε φορείς εκτέλεσης προγραµµάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή

(iii) µε εξέταση που διενεργείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στην παραπάνω εξέταση υποβάλλονται όσοι από τους περιλαµβανόµενους σε πίνακα διοριστέων δεν αποδεικνύουν τη γνώση χειρισµού Η/Υ µε ένα από τους προαναφερόµενους τρόπους. Σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφονται από τον πίνακα διοριστέων.

Η απαιτούµενη εµπειρία αποδεικνύεται µε ένα από τους οριζόµενους στην παρούσα παράγραφο τρόπους».

5. Στο άρθρο 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 17 του άρθρου µόνου του Π.Δ. 347/2003, προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, γίνονται επίσης δεκτοί: α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο του άρθρου 10 του Π. Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149/Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, και β) Κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρµόδια αρχή του άρθρου 13 του Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178/Α΄).

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 50/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 18 του Π.Δ. 347/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετο προσόν διορισµού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:

(α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Για ειδικότητες κλάδων ΔΕ ο φορέας µπορεί, µε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίσει ως πρόσθετο προσόν διορισµού, τη γνώση χειρισµού Η/Υ, σε όλα ή ορισµένα από τα παραπάνω αντικείµενα. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριµένου προγράµµατος σχετικού µε την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη και αποδεικνύεται µε τους τρόπους που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 26».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, το τροποποιούµενο διάταγµα.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πηγές

Proslipsis.gr


Αφήστε μια απάντηση