Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Ορκοι / O όρκος προς την πατρίδα

O όρκος προς την πατρίδα

  • Ο όρκος είναι η επίσημη υπόσχεση που δίνει στα Εθνικά και Θρησκευτικά Σύμβολα, ότι θα τηρεί πιστά όσα περιλαμβάνονται στον όρκο.

“Ορκίζομαι νά φυλάττω πίστιν
είς τήν Πατρίδα, υπακοήν είς τό
Σύνταγμα, τούς Νόμους καί τά
Ψηφίσματα τού Κράτους, υποταγήν
είς τούς ανωτέρους μου, νά εκτελώ
προθύμως καί άνευ αντιλογίας
τάς διαταγάς των, νά υπερασπίζω
μέ πίστιν καί αφοσίωσιν, μέχρι
τής τελευταίας ρανίδος τού αίματός μου
τάς σημαίας, νά μή τάς εγκαταλείπω,
μηδέ ν΄ αποχωρίζωμαι ποτέ άπ΄ αυτών,
νά φυλάττω δέ ακριβώς τούς στρατιωτικούς
νόμους καί νά διάγω έν γένει ώς
πιστός καί φιλότιμος στρατιώτης. “Αφήστε μια απάντηση