Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Ορκοι / Ορκωμοσία Μαρτύρων σε δικαστήριο

Ορκωμοσία Μαρτύρων σε δικαστήριο

Αρθρον 220. Κ.Π.Δ.

1. ‘Έκαστος μάρτυς οφείλει προ της επ’ ακροατηρίω εξετάσεώς του επί ποινή ακυρότητος της διαδικασίας να ομόση δημοσία, θέτων την δεξιάν του επί του ιερού ευαγ­γελίου, τον εξής όρκον:


0ρκίζομαι ενώπιον του Θεού να είπω ενσυνειδήτως όλην την αλήθειαν και μόνην την αλήθειαν χωρίς να προσθέσω, ούτε να αποκρύψω τι.


2. O γνωρίζων γραφήν άλαλος μάρτυς ορκίζεται γράφων και υπογράφων τον ανωτέρω όρκον των μαρτύρων, μεθ’ ο θέτει την δεξιάν επί τον Ιερού Ευαγγελίου. Εάν αγνοή να γράφη ορκίζεται τη βοηθεία ερμηνέως.


3. Οι κληρικοί ή οι ιερωμένοι παντός θρησκεύματος απαγορεύοντος αυτοίς τον όρκον δεν ορκίζονται, αλλ’ αντί τούτου ποιούνται την κατά την παρ.1 διαβεβαίωσιν επί τη ιερωσύνη των, συμφώνως προς τους διέποντας αυτούς κανονισμούς.


Όρκιση κληρικών


Οι κληρικοί ή ιερωμένοι κάθε θρησκεύματος που απαγορεύει σ΄αυτούς τον όρκο, δεν ορκίζονται αλλά αντί τούτου ποιούνται την διαβεβαίωσιν επί τη ιερωσύνη των, σύμφωνα με τους διέποντας αυτούς κανόνας. (άρθρο 218 §3 ΚΠΔ). Δηλαδή ορκίζονται θέτοντας το δεξί χέρι στο στήθος και λέει ..


Διαβεβαιώ επί τη ιερωσύνη μου, ενώπιον του θεού να είπω ευσυνειδήτως όλην την αλήθεια και μόνον την αλήθειαν, χωρίς να προσθέσω ή να αποκρύψω τι.


Για τους μοναχούς πρέπει να γίνεται διάκρισις . Οι ιερομόναχοι ορκίζονται επί τη ιερωσύνη των ενώ οι μοναχοί, ορκίζονται όπως και οι λοιποί πολίτες


‘0ρκος αλλοθρήσκων.


1. Eάv o μάρτυς πρεσβεύη θρησκείαν τινά ανεγνωρισμέ­νην εν τω κράτει ή απλώς ανεκτήν, παρά τη οποία είθισται γνωστός τις του ορκίζεσθαι τύπος, έχει κύρος και ούτος εις την ποινικήν διαδικασίαν.


2. Eν περιπτώσει, καθ’ ην ο μάρτυς πρεσβεύει θρησκείαν μη επιτρέπουσαν τον όρκον, ως και όταν ο ανακρίνων ή το Δικαστήριον, επί τη σχετική δηλώσει του μάρτυρος πει­σθή ότι ούτος ουδεμίαν πρεσβεύει θρησκείαν, ο όρκος δίδε­ται ως ακολούθως:


Δηλώ, επικαλούμενος την τιμήν μου και την συνείδησίν μου, ότι θα είπω όλην την αλήθειαν και μόνην την αλήθειαν, χωρίς να προσθέσω, ούτε να απο­κρύψω τι


Οι Οθωμανοί ορκίζονται , αφού θέσουν την δεξιάν επί του Κο­ρανίου λέγοντας τον εξής όρκο


“Βαλαχή Μπιλαχή Ταλαχή Μπουγκιούν Ντουνιά Γιάρουν Αχρέτ”.


Οι Ιουδαίοι ή οι Ισραηλίτες, ορκίζονται επί της Ιεράς Βίβλου με το εξής τυπικόν: Λαμβάνουν την Ιερά Βίβλο (Παλαιά Διαθήκη) και με τα δύο χέρια και την υψώνουν λέγοντας τον εξής όρκο


Ορκίζομαι εις τον Ιεχωβά τον θεό του Ισραήλ να είπω ευσυνει­δήτως όλην την αλήθειαν και μόνην την αλήθειαν, χωρίς να προσθέσω ή αποκρύψω τι .


Όρκιση άθρησκων


Αν ο μάρτυρας πρεσβεύει θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ή και όταν ο ανακριτής πεισθεί ότι ο μάρτυρας δεν πρε­σβεύει θρησκείαν, ο όρκος δίνεται ως εξής:


“Δηλώ επικαλούμενος την τιμήν και την συνείδησιν μου ότι θα είπω όλην την αλήθειαν και μόνην την αλήθειαν, χωρίς να προσθέσω ή αποκρύψω τι”


Αρθρον 221. Κ.Π.Δ.


Ανωμοτί εξέτασις.


Ανωμοτί εξετάζονται εν τε τη ανακρίσει και τη κυρία διαδικασία: α) οι κατά την κρίσιν του ανακρίνοντος ή του δικαστηρίου μη συμπληρώσαντες το δέκατον έβδομον έτος της ηλικίας των, β) οι καταφανώς έχοντες εξησθενημένην την διάνοιαν, γ) οι στερηθέντες των πολιτικών δικαιωμά­των συνεπεία καταδίκης, δ) οι ως πολιτικώς ενάγοντες επιδιώκοντες ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου απαιτήσεις αποζημιώσεως και οι κατά άρθρο 89 επ. αστικώς υπεύθυνοι, ε) οι δικαιούμενοι χρηματικής αμοιβής εκ της παρ’ αυτών γενομένης καταμηνύσεως.Η τυχόν όμως ένορκος εξέταση των ατόμων αυτών , εφόσον δεν προβλήθηκε κάποια αντίρρηση δεν δημιουργεί ακυρότητα.


Καταχώρηση της ορκίσεως.


Η μη καταχώριση στα πρακτικά του γεγονότος της ορκίσεως ή και η μη όρκιση, δημιουργεί σχετική ακυρότητα της διαδικασίας για τούτο πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός αυτό. Ο εμφανισθείς μάρτυρας που αρνείται χωρίς νόμιμο λόγο τον όρκο της μαρτυρίας του τιμωρείται με πρόστιμο ή και με βαρύτερη ποινή


(δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τυχόν αλλαγές επί των αναγραφομένων – σας παρέχονται για εγκυκλοπαιδικούς λόγους)


Αφήστε μια απάντηση