Μενού

Ηλεκτρική ισχύς – Αμπέρ

– Μέγεθος: Ηλεκτρική ισχύς
– Μονάδα:Αμπέρ (A)Ορισμός:Το αμπέρ (A) είναι εκείνο το σταθερό ρεύμα που εάν διατηρείται σε δύο ευθείς παράλληλους αγωγούς άπειρου μήκους και αμελητέας κυκλικής διατομής, τοποθετημένους 1 μέτρο χωριστά στο κενό, θα παρήγαγε μεταξύ αυτών των αγωγών μια δύναμη ίση με 2·10-7 Newton ανά μέτρο μήκους.
– Από τον ορισμό του αμπέρ μπορεί κάποιος άμεσα να καταλάβει ότι αυτός εξυπηρετεί μόνο ως “οδηγία” για την πραγματοποίηση της μονάδας του ρεύματος, όπως άλλωστε και ο ορισμός του μέτρου. Χαρακτηρίζεται και σαν “απόλυτη” μονάδα δεδομένου ότι, οι διαστάσεις των ηλεκτρικών μονάδων μπόρεσαν να καθοριστούν μόνο μέσω των καθαρά θεωρητικών εκτιμήσεων, αλλά όχι στην πράξη. Γι’ αυτό και εφαρμόζονται έμμεσες μέθοδοι, και η μονάδα πραγματοποιείται με έναν πλάγιο τρόπο με τη βοήθεια του νόμου Ampere μέσω των άμεσα σχετικών με το αμπέρ, όπως η μονάδα της ηλεκτρικής τάσης (βολτ) και η μονάδα της ηλεκτρικής αντίστασης (ωμ). Το βολτ πραγματοποιείται με την ενίσχυση μιας ισορροπίας ηλεκτρικής τάσης ενώ το ωμ παράγεται από έναν πυκνωτή του οποίου η χωρητικότητα είναι ποικίλη. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, το αμπέρ λαμβάνεται ως βόλτ/ωμ. Με τη γνώση αυτών των τιμών και των γνωστών νόμων της φυσικής, πολλές δυνατότητες παρουσιάζονται για τον προσδιορισμό των απόλυτων τιμών των ηλεκτρικών ποσοτήτων για τους σκοπούς βαθμολόγησης.


Αφήστε μια απάντηση