Μενού

Αρχή Ελάχιστης Ενέργειας

Είναι ένας Φυσικός Νόμος που ισχύει σε πολλούς κλάδους της Φυσικής. Την αρχή αυτή την εξετάζουμε στους διάφορους τομείς της φυσικής αρχίζοντας . πχ στην Κλασσική Μηχανική :
Είναι γνωστό ότι η Μηχανική Ενέργεια είναι το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής. Όταν υπάρχουν τριβές, τότε η μηχανική ενέργεια δεν παραμένει σταθερή, αλλά μέσω του έργου των τριβών, μετατρέπεται βαθμιαία σε Θερμική Ενέργεια και ίσως και σε κάποιες άλλες μορφές (ηχητική, ελαστική κτλ).
Στη θέση ισορροπίας ενός σώματος θα έχουμε Κινητική Ενέργεια ίση με μηδέν, αφού αν το σώμα κινούταν δηλ. είχε ταχύτητα, τότε λόγω των τριβών, αυτή θα ελαττωνόταν συνεχώς μέχρι να μηδενιστεί.
Λόγω όμως της ΑΕΕ στη θέση ισορροπίας θα έχει και την ελάχιστη Δυναμική Ενέργεια. Έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε τη κίνηση των σωμάτων (π.χ. ενός ταλαντωτή) ως τη προσπάθεια των σωμάτων να φθάσουν στη θέση ισορροπίας τους, όπου θα ελαχιστοποιήσουν την δυναμική τους ενέργεια και έτσι θα ηρεμήσουν.


Αφήστε μια απάντηση