Μενού

Εξωμορφισμός

Με την ονομασία αυτή χαρακτηρίζονται οι μεταβολές ή οι αλλοιώσεις των διαφόρων πετρωμάτων που γίνονται όταν αυτά έλθουν σε επαφή με τα εκρηξιγενή πετρώματα.


Αφήστε μια απάντηση