Μενού

Νεοθωμισμός

Το σύγχρονο στάδιο της εξέλιξης του θωμισμού, που είναι η πιο διαδεδομένη σήμερα
φιλοσοφική θεωρία στον καθολικισμό. Πηγή του είναι η διδασκαλία του Θωμά του
Ακινάτη, που ο πάπας Λέων 13ος ανακήρυξε το 1879 ως μοναδικό αληθινό φιλόσοφο. Ο
νεοθωμισμός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Δ. Γερμανία, τις ΗΠΑ και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.


Αφήστε μια απάντηση