Μενού

Νευροτακτισμός

Θετική χημειοταξία που ασκούν κατά την ανάπτυξη τους οι αξονικές αποφυάδες
(νευρίτες) πάνω στα μεσοδερμικά κύτταρα, που συγκεντρώνονται γύρω από τις
αποφυάδες αυτές.


Αφήστε μια απάντηση