Μενού

Ολομορφισμός ή Ολομορφία

Όρος της κρυσταλλογραφίας, κατά την οποία το κρυσταλλογραφικό σώμα εμφανίζει
όλες τις κρυσταλλικές έδρες, που επιβάλονται απο τη συμμετρία του συστήματος στο
οποίο ανήκει. Ολοεδρία, για παράδειγμα, εχουμε στο κυβικό σύστημα, όταν ο
κρύσταλλος είναι οκταεδρικός.


Αφήστε μια απάντηση