Μενού

Ξενοπαρασιτισμός

Η αντίδραση παρασιτικής μορφής, που προκαλείται με την εισαγωγή σε ένα ζωντανό
οργανισμό ενός σώματος. Το σώμα αυτό πρέπει να είναι λείο και αδρανές.


Αφήστε μια απάντηση