Μενού

Αριθμοί και μαγνητάκια

Χρησιμοποιήστε ένα μαγνητικό πίνακα με μαγνητικούς αριθμούς, για να μάθετε το
παιδί σας να μετράει και να του μάθετε να γνωρίζει τους αιθμούς. Η μέθοδος
αυτή είναι πάρα πολύ καλή, γιατί μπορείτε να κάνετε τη μάθηση παιχνίδι και το
παιδί ανάλογα με τις ανάγκες του μπορεί να τα κολλάει και να ξεκολλάει τους
αρθμούς.


Αφήστε μια απάντηση