Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Παράδοση / Προσευχές - Υμνοι / Προσευχή Ενόπλων Δυνάμεων

Προσευχή Ενόπλων Δυνάμεων

“Δέσποτα Παντοκράτωρ,
ο Καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της ημέρας ταύτης
πρόσδεξαι τας εσπερινάς ημών δεήσεις
και κατάπεμψον το πλήθος του ελέους Σου
επί πάντας ημάς τους δεομένους Σου.
Τοίχισον ημάς τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου,
Περιχαράκωσων ημάς τη Αληθεία Σου,
Φρούρησον ημάς τη Δυνάμει Σου,
Φύλαξον υπό την Σκέπην Σου τον Στρατόν
και άπαν το Ελληνικόν Έθνος,
παράσχου δε ημίν και την επερχομένην νύκτα,
ειρηνικήν και αναμάρτητον,
και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών.
Πρεσβείαις της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου,
και πάντων των Αγίων, Αμήν”


Αφήστε μια απάντηση