Μενού

Προσευχή στο δείπνο

(Ευχή πριν το δείπνο)
Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται, και αινέσουσιν Κύριον οι εκζητούντες Αυτόν, ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.
Αμήν.

(Ευχή μετά το δείπνο)
Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί Σου, και εν τοις έργοις των χειρών Σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ’ημάς το φως του προσώπου Σου, Κύριε, έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών.
Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν, ότι Συ, Κύριε, κατά μόνας επ’ ελπίδι κατώκησας ημάς.
Αμήν.
Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
Αμήν.


Αφήστε μια απάντηση