Μενού

Το Πιστεύω

Πιστεύω εις ένα Θεόν,
Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων .
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν τον Θεού τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων .
ως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο .
Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών
και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα .
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα .
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς .
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός .
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος .
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών .
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Εκκλησίαν .
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών .
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών .
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος .
Αμήν .


Αφήστε μια απάντηση