Μενού

Ζώα και ήχοι

Διάφορα φαινόμενα όπως … σεισμοί , καταρράχτες , βροντές , θαλάσια κύματα
παράγουν υποήχους που ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται . Τα ζώα όμως είναι
ευαίσθητα σε αυτούς τους ήχους και για αυτό αντιλαμβάνονται και εντοπίζουν
γρήγορα αυτά τα φαινόμενα.


Αφήστε μια απάντηση