Μενού

NPV

Αποδίδει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης, βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου


Αφήστε μια απάντηση