Μενού

ODDFPRICE

Αποδίδει την τιμή ανά 100 Δρχ. ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου, με περιττή πρώτη περίοδο


Αφήστε μια απάντηση