Μενού

ODDLPRICE

Αποδίδει την τιμή ανά 100 Δρχ. ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου, με περιττή τελευταία περίοδο


Αφήστε μια απάντηση