Μενού
Αρχική / Υπολογισμοί / Οικονομικοί Υπολογισμοί / Ισολογισμός. On Line ανάλυση – αριθμοδείκτες

Ισολογισμός. On Line ανάλυση – αριθμοδείκτες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠροαιρετικά συμπληρώστε :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1.  Πάγια1. Ίδια Κεφάλαια
2. Κυκλοφορούν  Ενεργητικό

Aνάλυση:
Αποθέματα
Απαιτήσεις.

2. Προβλέψεις
3. Μακροπρόθεσμες  Υποχρεώσεις
3. Διαθέσιμα4. Βραχυπρόθεσμες   Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
(το σύνολο του Ενεργητικού και του Παθητικού πρέπει να το πληκτρολογήσετε εσείς)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ * 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ (= με Πωλήσεις - Κόστος Πωλήσεων)
ΤΟΚΟΙ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ME  MEΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ  ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
(H εκτίμηση σας - προεπιλογή το 7%)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ **
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Διαθέσιμα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ / ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
(Αποθέματα / Πωλήσεις ) Χ 365 ημέρες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
(Απαιτήσεις / Πωλήσεις ) Χ 365 ημέρες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις) Χ 365 ημέρες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
365 Ημέρες / ((Πωλήσεις) / (Σύνολο Ενεργητικού) ) 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
(Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις ) Χ 100
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
(Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις ) Χ 100
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Καθαρά Κέρδη ) / (Ίδια Κεφάλαια) Χ 100
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - (Καθαρά Κέρδη +Τόκοι & Έξοδα Δανείων) / (Παθητικό) Χ 100
ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Καθαρά Κέρδη +Τόκοι & Έξοδα Δανείων) / (Ξένα Κεφάλαια) Χ 100
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
 (Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια)  Χ 100
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
 (Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια)  Χ 100
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 ("Καθαρά" Πάγια ) / (Σύνολο Ενεργητικού) Χ 100
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(Ίδια Κεφάλαια  + Μέσο Μακροπρόθεσμα  Κεφάλαια ) / (Πάγια Καθαρά) Χ 100
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / "ΕΠΙΠΛΕΟΝ" ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ)
Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Καθαρά Κέρδη + Τόκοι & Έξοδα Δανείων + Αποσβέσεις Χρήσης / Μέσο Επιτόκιο Δανεισμού Χρήσης

 

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
("αξία" επιχείρησης) Πάγια - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + "Επιπλέον" απαραίτητο Κεφάλαιο κίνησης
   

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

  • ΠΑΓΙΑ : - Το σύνολο των αναπόσβεστων Παγίων : Οφειλόμενο Κεφ. , Έξοδα εγκαταστάσεως ,  ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις , συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
  • ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ : -Το σύνολο του Κυκ. Ενεργητικού :Αποθέματα , Απαιτήσεις και  χρεόγραφα .
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ : Καταγράφουμε το Ταμείο , τις Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας .
  • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : - Τα Συνολικά Ίδια Κεφάλαια :Μετοχικό Κεφάλαιο , Μετοχές υπέρ το άρτιο , Αναπροσαρμογές - Επιχορηγήσεις , Αποθεματικά Κεφάλαια , "αποτέλεσμα εις νέο" , ποσά για αύξηση Μ.Κ.
  • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ : Οι προβλέψεις της χρήσης για έξοδα και κινδύνους .
  • ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : Το σύνολο των  Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων : Δάνεια Τραπεζών ή ομολογιακά , μακρ/μες υποχρεώσεις προς "συνδεδεμένες" επιχειρήσεις , επιταγές - γραμμάτια πληρωτέα μακροχρόνια κ.λ.π
  • ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : Το σύνολο των   Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων : Τράπεζες , Προμηθευτtau;ές -  Ασφαλ. Οργανισμοί , Πιστωτές , προκαταβολές πελατών και γενικά Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ* : θα καταγράψουμε μόνο τα κονδύλια που μας ενδιαφέρουν και όχι όλα όσα αναφέρονται στα Α.Χ
  • ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ** : Είτε λειτουργούν αφαιρετικά μειώνοντας τα Κέρδη στον Λογαριασμό Α.Χ είτε όχι (όταν συνήθως αναγράφεται ως "ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος") αφού έστω και έμμεσα μειώνουν (δια του Λογαριασμό εκμετάλλευσης) τα κέρδη . 

Αφήστε μια απάντηση